Wielofunkcyjne podwórko skrojone na miarę

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 maja 2020

Większość z nas lubi wyobrażać sobie jak będzie wyglądać nasze podwórko. Lubimy planować  gdzie posadzimy drzewa, kwiaty, a gdzie będzie trawnik. Sami wiemy najlepiej, w którym miejscu będzie nam się dobrze wypoczywać, a gdzie należy wygospodarować miejsce na aktywne spędzanie czasu. Wielu z nas marzy o takim wielofunkcyjnym podwórku skrojonym na miarę.

Łatwo jest wprowadzać  zmiany we własnym domu, gdy jako jedyni decydujemy. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej gdy w grę wchodzi sołectwo, ulica, dzielnica czy miejscowość. Zmiany tam zachodzą trudniej, ciężej o porozumienie. Jednak gdy już zajdą te zmiany, gdy wspólnymi  siłami zbudujemy nową rzeczywistość, na trwałe zmienia się nie tylko otoczenie, ale trwała zmiana zachodzi również w nas. Zmiana w wyglądzie podwórka, sołectwa czy miejscowości to tylko produkt uboczny. Zmiany w mentalności oraz wyprowadzenie ze stanu kryzysowego mieszkańców obszarów zdegradowanych  to właśnie główny cel projektów rewitalizacyjnych jakim jest projekt  „Społeczna  Rewitalizacja”.

„Społeczna Rewitalizacja” to projekt realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i jest kontynuacją  pilotażowego projektu z 2016 roku, który odniósł wielki sukces. Możemy tylko przypuszczać  jaki sukces odniesie ten projekt, który realizowany jest na terenie 18 gmin województwa zachodniopomorskiego! a już dziś, po ponad roku realizacji, możemy podziwiać efekty zrealizowanych do tej pory inicjatyw. Ławeczki, place zabaw czy wiaty będąca  miejscem spotkań mieszkańców to jedne z wielu realizacji, które przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, powstały „własnymi siłami” mieszkańców zaangażowanych w zmianę „własnego podwórka”.

Lider, animator, inicjator

W ramach projektu, w każdej gminie, wytypowanych zostanie  minimum 6 liderów i 6 grup inicjatywnych złożonych z mieszkańców  terenów objętych rewitalizacją. W każdej z nich planowane jest utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, który pozwoli na organizację spotkań animacyjnych z mieszkańcami oraz przeprowadzenie szkoleń. W dużej mierze to właśnie współpraca z animatorem lokalnym, który skupia wokół siebie mieszkańców, sąsiadów i działaczy lokalnych przynosi najlepsze efekty.  Dzięki szkoleniom i wsparciu jakie oni otrzymują od realizatorów tego projektu tj.  Fundacji Nauka dla Środowiska, Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz 4C Centrum Ekonomii Społecznej zdobywają niezbędne kompetencje dla efektywniejszej współpracy z ludźmi, uczą się  rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz motywowania do działania. Wszystkie działania projektowe nakierowane są  na wzrost aktywności lokalnej. Na terenie każdej z gmin planowane jest  przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie od lipca 2019 r. do czerwca  2021 r. Realizowane są także wydarzenia animacyjne podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie. Jak mówią lokalni Liderzy największą trudnością projektu jest wyciągnięcie ludzi z domów i zachęcenie ich do działania. Ludzie są przyzwyczajeni, że zawsze ktoś za nas coś organizuje i  zadba o przestrzeń publiczną  – dodają – tu środki finansowe trafiają bezpośrednio do mieszkańców i to oni decydują, na co zostaną wydane. Jest to głos mieszkańców, którzy w końcu mogą wskazać, czego im naprawdę brakuje oraz jak chcą żeby dana inicjatywa wyglądała. Nikt z zewnątrz nie narzuca im, na zostaną wydane środki i jak będzie wyglądała realizacja ich lokalnej inicjatywy. Jest jednak jeden warunek – nikt tego za nich nie zrobi!– podkreślają.

W województwie zachodniopomorskim, w trakcie realizacji są trzy takie projekty dofinansowane z ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego. Obejmują wsparciem aż 71 gmin. Tylko w ramach tego projektu, na obszarze 18 gmin Specjalnej Strefy Wyłączenia objętych wsparciem planuje się aktywne włączenie 486 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z czego min. 10% stanowić  będą osoby z niepełnosprawnościami,  tym samym zwiększając ich szans na zatrudnienie.

Powyższy materiał dot. projektu:  „Społeczna Rewitalizacja” – projekt realizowany w partnerstwie 3 podmiotów: Lider Projektu – Fundacja Nauka dla Środowiska oraz Partnerzy – Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz 4C Centrum Ekonomii Społecznej. Wartość projektu 5 044 953,40 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020  Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.