SZOWES – we wspólnym działaniu siła

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 kwietnia 2020

Jest ich 60 na terenie całego kraju. W ich skład wchodzi ponad 140 instytucji, fundacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw. Zaangażowanych w ich działalność są setki pracowników. Pomagają tysiącom podmiotów wspierając pośrednio miliony ludzi. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to o nich mowa.

Obecnie, w Polsce mamy 1169 zarejestrowanych przedsiębiorstw społecznych, z czego 33 fundacji, spółdzielni socjalnych czy stowarzyszeń zarejestrowanych w naszym województwie. W 2018 roku, w naszym kraju, funkcjonowało również 1266 aktywnych podmiotów reintegracji społecznej, z czego w Zachodniopomorskiem mamy 8 Centrów Integracji Społecznej, 29 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 9 Zakładów Aktywności Zawodowej oraz 8 Klubów Integracji Społecznej. Na terenie naszego regionu działają także setki podmiotów sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, ale nie posiadające wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego tj.: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie czy pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. To właśnie wszyscy oni mogą liczyć na wsparcie, nie tylko finansowe, oferowane przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ta sieć, skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, współprowadzona jest przez: Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, Fundację Nauka dla Środowiska, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundację pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych KOMES i działając na terenie całego województwa, wielokrotnie udowodnili, że w grupie drzemie siła. To przy ich pomocy powstało lub rozwinęło swoją działalność wiele podmiotów, mogąc liczyć na pomoc w przygotowywaniu grup założycielskich, prowadzeniu działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej, zarządzaniu organizacją czy korzystając z porad prawnych. Wsparcie mentorskie jest ważnym elementem działań które prowadzą – mówi w rozmowie z nami Prezes Zarządu Fundacji Twórczości Społecznej LATIKA Pani Katarzyna MichalikOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie, trzyma nad nami pieczę od początku naszej działalności. Wspiera nas szkoleniowo, administracyjnie, księgowo, prawniczo i merytorycznie. Do tej pory uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach przez nich organizowanych i z każdego wychodzimy z ogromną dawką wiedzy. Ważnym aspektem działalności tej sieci jest również wsparcie finansowe. To dzięki dofinansowaniom i udzielonym pożyczkom obserwujemy rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym regionie, zwiększenie utworzonych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym. W ostatnim przeprowadzonym naborze wniosków na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”, nasz wniosek został pozytywnie oceniony i przyznano nam środki. Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy i mamy nadzieję, że od czerwca, zaczniemy realizować założenia naszego biznesplanu – dodaje Pani Prezes– pomysłów mamy mnóstwo. Począwszy od produkcji praktycznych rzeczy codziennego użytku, poprzez produkcję wyrobów użytkowych dla gastronomii i hotelarstwa, a na specjalistycznych pomocach dydaktyczno-sensorycznych skończywszy. Część uzyskanych środków zamierzamy przeznaczyć na zakup specjalistycznych maszyn do szycia. Jednak nie chcemy być  „zwykłą” szwalnią. Chcemy angażować się w rozwiązywanie problemów naszego miasta poprzez projekty prospołeczne i artystyczne, poprzez stwarzanie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie, czy też długotrwale bezrobotnych, ale również poprzez edukację osób które mają pod opieką osoby starsze, dzieci chore i wymagające pracy ze specjalistycznymi pomocami terapeutyczno-sensorycznym. Gdyby nie wsparcie jakie otrzymujemy od OWES w Koszalinie części projektów nie udałoby nam się zrealizować, a na pewno nie w takim zakresie jaki planujemy.

Realny wpływ na działalność tych czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej mają środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W milionach złotych można liczyć już wsparcie przekazane na pomoc dla podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych czy innych instytucji otoczenia ekonomii społecznej. W setkach możemy liczyć ilość wspartych podmiotów, a w tysiącach zaś ilość pośrednio wspartych osób, w tym w większości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich czy opuszczających pieczę zastępczą. W latach 2018-2019, w ramach projektu, wsparto 106 spółdzielni socjalnych, gdzie wartość dotacji udzielonych przez OWES w celu tworzenia miejsc pracy wyniosła 2,5 miliona złotych, a ponad 1,5 miliona złotych przeznaczono na wsparcie pomostowe dla nich. We wniosku o przyznanie akredytacji za lata 2016-2019 zaplanowano, że dzięki projektowi powstaną 162 grupy inicjatywne, utworzone zostaną 134 Podmioty Ekonomii Społecznej, a liczba miejsc pracy która powstanie w tych podmiotach to 285.

Pomoc w okresie pandemii potrzebna od zaraz. Elastyczność działania.

W obliczu potężnego kryzysu wywołanego pandemią choroby COVID – 19, wszystkie regionalne ośrodki wsparcia ekonomii społecznej dostosowały swoje działania, by oferowana pomoc i wsparcie były odpowiednie do zaistniałych potrzeb i nowej rzeczywistości. W ramach możliwości oraz zasobów wszystkich zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia, wydzielono i częściowo przekazano ogromną pulę środków na tzw. bony interwencyjne oraz rozwojowe o łącznej wartości 210 000 zł. Bony zostały przeznaczone m. in na: respirator i pompę infuzyjną, do świadczenia pomocy pielęgniarskiej dla osób w kwarantannie w miejscu zamieszkania, środki niezbędne do zapewnienia higieny w miejscu pracy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, oczyszczacz powietrza), wyposażenie oraz materiały do szycia maseczek i kombinezonów ochronnych, zakup laptopów do świadczenia pracy terapeutycznej w formie zdalnej dla rodzin dotkniętych skutkami pandemii oraz przebywających w kwarantannie, zakup maszyn do szycia i gumek do maseczek w celu dywersyfikacji działalności oraz prowadzenia działalności. Umożliwiły dodatkowo m.in. zakup drukarki 3D do produkcji przyłbic ochronnych i maseczek, mikrofonów do prowadzenia lekcji online, zabezpieczyły przedsiębiorstwo społeczne zapewniające odbiór gminnych odpadów komunalnych oraz kolejne – zapewniające opiekę nad osobami samotnymi i starszymi, zależnymi w maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne i inne – dodają przedstawiciele SZOWES – Na czas trwania kryzysu, jeden z partnerów Sieci OWES, udostępnia Dobre Wsparcie – narzędzie umożliwiające w prosty i intuicyjny sposób zarządzać pracą i przydzielać zadania wolontariuszom/pracownikom działającym w terenie na rzecz potrzebujących, którzy muszą w czasie pandemii pozostać w domach. Z Dobrego Wsparcia w formie aplikacji korzystać mogą również wszyscy wolontariusze, którzy na swoim smartfonie widzą: jakie zadanie, u kogo i gdzie mają do zrealizowania. Dobre Wsparcie udostępniane jest wszystkim chętnym podmiotom i organizacjom posiadającym bazę pracowników w terenie.

Nie tylko na doradztwo specjalistyczne, ale także na pomoc psychologiczną mogą liczyć podmioty wspierane przez Ośrodki Ekonomii Społecznej tworzące Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Właśnie dzięki podziałowi na cztery regiony: koszaliński, stargardzki, szczecinecki i szczeciński, trafiają z odpowiednio zdiagnozowanym wsparciem do lokalnego środowiska.

Projekt Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest realizowany w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego