Szkoły i fundusze europejskie – inwestycją w edukację

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 9 stycznia 2020

Wiedza i ludzie, a także praktyczna nauka zawodu to najcenniejsze zasoby, które wpływają na rozwój naszego regionu. Dlatego tak ważne jest by już od wczesnych lat wspierać młodych ludzi, stwarzając im idealne warunki do nauki i zdobywania wiedzy. Szkoły zawodowe i ich popularności to odpowiedź na oczekiwania rynku pracy, który potrzebuje fachowców z konkretnymi umiejętnościami i doświadczeniem.

Szkoły zawodowe z Powiatu Świdwińskiego, to przykład jak fundusze europejskie wspierają edukację w naszym województwie. To tu młodzież nabywa umiejętności, które wykorzysta w kolejnych etapach nauki, pracy oraz życia zawodowego. Nie tylko uczniowie korzystają z efektów unijnych projektów, równie chętnie robią to nauczyciele. Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Dzięki Funduszom Europejskim szkoły zawodowe oferują młodzieży edukację na najwyższym poziomie.

Jednym z powiatów, który z sukcesem aplikował o środki unijne jest Powiat Świdwin. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdwińskiego w okresie 2017-2022. W projekcie uczestniczą Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju. Czas trwania projektu zaplanowano na 6 lat, co oznacza że wypracowane rezultaty na stałe „wpiszą” się w kwestie dotyczące nauczania zawodu w tych szkołach. Wdrażany projekt zakłada kompleksowe i długofalowe wsparcie dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu. W wyniku odbycia studiów, nauczyciele nabędą dodatkowe umiejętności pomocne w obsłudze nowoczesnego sprzętu rolniczego, wyposażonego w najnowszą elektronikę i rozwiązania techniczne. Coraz więcej maszyn polowych i ciągników posiada nowoczesną automatykę i elektronikę, wraz z komputerami pokładowymi, a praca na dużych obszarach upraw wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań, które zwiększają konkurencyjność polskiego rolnictwa w UE.

Realizując program, 72 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, w ramach poszerzenia swojej wiedzy, kompetencji, co wzmocni ich pozycję na wymagającym rynku pracy w niedługiej przyszłości.

Dla uczestników przewidziano następujące kursy: grafiki komputerowej, kurs Internet Rzeczy, kurs ECDL, języka angielskiego zawodowego, nauki jazdy kat. B, T, kurs na wózki widłowe i magazynowe, kursy: sieczkarni, kombajnisty, programowania obrabiarek CNC, pilarza, koparko – ładowarki, urządzeń energet.

Dzięki realizacji projektu udało się doposażyć placówki szkolne w nowoczesny sprzęt, wykorzystując np. zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem, który umożliwi praktyczne kształcenie i korzystanie przez młodzież z nowoczesnych metod i narzędzi pozwalających na zdobycie zawodu. W realizacji programu kształcenia zawodowego, szkoły wykorzystują specjalne pracownie i warsztaty, co podnosi znacząco poziom kształcenia i atrakcyjność placówek. Ponadto 150 uczniów weźmie udział w dodatkowych stażach/praktykach u lokalnych pracodawców, którzy zaangażowani są w tworzenie programów staży i praktyk, które zostają dopasowane do obecnych trendów i potrzeb przyszłych pracodawców. Uczniom szczególnie uzdolnionym w przedmiotach zawodowych przysługuje pomoc stypendialna (zostanie przyznanych średnio 13 stypendiów rocznie).

Przyznasz, że wiedza to jedno, ale równie ważne są warunki, w których wiedzę nabywa młodzież szkół zawodowych. Jednocześnie wyposażenie zakupione w ramach projektu pozwoli na kontynuację działań dotyczących kształcenia zawodowego po jego zakończeniu. To samo dotyczy zwiększenia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Inwestycja w edukację, kształcenie zawodowe, staże i praktyki zawodowe, warsztaty u pracodawców, specjalistyczne zajęcia oraz trwałość projektu zwiększają szanse na rynku pracy i dają możliwość zatrudnienia. To wszystko udaje się osiągnąć dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Powiat Świdwiński został nominowany w kategorii „Inwestycja w edukacje” w konkursie „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019”

 

Powyższy materiał dot. projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego” realizowanego w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 2 736 864,30 zł.