„Powiat Szczecinecki – tu odnajdziesz piękne widoki na przyszłość”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 15 lutego 2019

Jest takie miejsce w Zachodniopomorskiem, położone w otoczeniu malowniczych jezior, które, obok wszechogarniającego spokoju i harmonii oraz wymarzonych warunków dla miłośników ekstremalnych sportów, oferuje coś jeszcze – wielkie serce i chęć niesienia pomocy!

A od 11 lat czyni to dzięki funduszom europejskim!

Powiat Szczecinecki daje nową szansę!

Terapia psycho-społeczna, wyjazdowe zajęcia warsztatowe, asystentura rodzinna, spotkania z psychologiem, zasiłki, pomoc w naturze, doradztwo  i kursy zawodowe, a nawet opieka nad dziećmi w czasie korzystania ze wsparcia! Taką pomoc oferuje projekt „Nowa szansa” miasta Szczecinek, który swym wsparciem obejmie 74 osoby borykające się z ubóstwem, niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym. Na ten cel Miasto Szczecinek otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. zł.

Diagnoza środowiskowa pokazała jasno, że potencjalnych uczestników projektu cechuje niski poziom wykształcenia, niskie kwalifikacje zawodowe, obawa przed zmianą, brak świadomości potrzeby dokształcania się, niska motywacja i brak wiary we własne siły. Ten projekt z pewnością to zmieni i da nową szansę na lepszą przyszłość!

Powiat Szczecinecki Aktywizuje!

180. Tylu mieszkańców powiatu nabędzie nowe umiejętności społeczno- zawodowe, co umożliwi przywrócenie ich do aktywności zawodowej, integrację ze społeczeństwem i poprawienie jakości życia. To założenia projektu „Aktywny Ty”, na który powiat szczecinecki w 2017 roku otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości prawie 1,5 mln zł! W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma wsparcie skrojone na miarę – pod jego indywidualne, zdiagnozowane potrzeby. A wachlarz dostępnych narzędzi jest naprawdę imponujący: wsparcie psychospołeczne, edukacyjne, zdrowotne, szkolenia i kursy zawodowe, treningi ekonomiczne, praktyka umiejętności społeczno- życiowych, czy praca socjalna nastawiona na aktywizację społeczną. Projekt naprawdę zmienia życie, ale także zapewnia lepszy start w samodzielność, bowiem aż 120 osób objętych wsparciem to osoby będące w pieczy zastępczej bądź upuszczające ją! Ale w kwestii usamodzielniania powiat szczecinecki nie powiedział jeszcze ostatniego słowa…

Powiat Szczecinecki nawiguje ku samodzielności!

Województwo zachodniopomorskie i trzech muszkieterów, czyli powiat wałecki, łobeski i szczecinecki kontra niesamodzielność

– taki tytuł mógłby nosić fantastyczny projekt wspierający proces usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą w naszym regionie. Ale specyfika naszego województwa, nierozerwalnie związanego z morzem, sprawiła, iż nadano mu niemniej piękny tytuł: „Nawigator samodzielności”.

W projekcie, na który przeznaczono ponad 3 mln zł ze środków europejskiego funduszu społecznego, powiat szczecinecki,  obok powiatów wałeckiego i łobeskiego, pełni rolę partnera dla  Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie. Projektodawcy postawili sobie ogromnie ważny cel: usamodzielnianie młodzieży stawiającej pierwsze kroki w dorosłość po puszczeniu pieczy zastępczej.

Diagnoza sytuacji w tym zakresie wskazała klarownie, iż dotychczasowe wsparcie takich osób jest niewystarczające. W efekcie nieefektywnych działań wracały one do niewydolnych rodzin biologicznych lub stawały się się kolejnymi podopiecznymi instytucji pomocy społecznej. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliło to zmienić. Projekt jest wyjątkowy – bo kompleksowy i wielopłaszczyznowy. W pierwszej kolejności zakłada przeszkolenie i przygotowanie do pracy tych, którzy będą usamodzielniać, a więc wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia i umiejętności, które pozwolą im w usystematyzowany sposób wdrażać proces usamodzielniania. W następnej kolejności projekt zakłada wdrożenie w trzech wspomnianych powiatach kompleksowego systemu wsparcia dla osób usamodzielnianych. Tutaj, jednym z najważniejszych narzędzi będzie stworzenie sieci mieszkań treningowych. Takie mieszkania to skarb! To w nich uczą się dorosłego, kompetentnego życia młode osoby. Wciąż jednak jest tam miejsce na popełnianie błędów oraz wsparcie doradcy, gdy tylko pojawia się taka potrzeba. Uczestnicy projektu mogą ponadto liczyć na wsparcie w postaci doradztwa specjalistycznego i zawodowego, wyrównywania braków edukacyjnych, czy szkoleń zawodowych. Ile osób projekt obejmie wsparciem? Aż  2677! Trzeba przyznać, że mają rozmach!

Powiat Szczecinecki, sięgając po środki unijne, od lat wspiera swoich potrzebujących mieszkańców, dając dobry przykład dla całego regionu. Dzięki temu, oprócz widoków zapierających dech w piersiach można również tam dotrzeć naprawdę piękne widoki na przyszłość mieszkańców tego regionu!

Powyższy materiał dot. projektów: „Nowa Szansa”, którego wnioskodawcą jest Miasto Szczecinek, a wartość projektu wynosi ponad 700 tys zł. oraz projektu „Aktywny Ty”, którego wnioskodawcą jest Powiat Szczecinecki, a wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln zł. a także projektu „Nawigator Samodzielności”, którego wnioskodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie), a  wartość projektu wynosi prawie 3,9 mln zł. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działań 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej oraz 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.