Nowe stare ale jare – Powracają przedszkola przyzakładowe

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 grudnia 2018

Przedszkole przyzakładowe Twoja Niania to pierwsza od wielu lat tego typu inicjatywa w Koszalinie. Ciągły rozwój miasta, utworzenie i powiększanie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a w końcu uwarunkowania demograficzne oraz ciągle jeszcze utrudniony dostęp do miejsc wychowania przedszkolnego zmotywowały Panią Kamilę Chabowską do przedziwdziałania temu problemowi.

Postanowiła więc kompleksowo powalczyć w miarę możliwości z tą trudnością. Przeprowadziła badania, poczyniła ustalenia, zyskała poparcie włądz samorządowych i w końcu uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzono 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 oraz 4 latków oraz objęto wsparciem 3 nauczycieli.

Zainwestowano w nowatorską metodę “Klucz do uczenia się” wg teorii Lwa Wygotskiego, dzięki której dzieci rozwijają się wszechstronnie poprzez radosną zabawę.

“Badania prowadzone przez brytyjską psycholog dr Madelaine Portwood wykazały, że uczniowie, którzy wykorzystywali ten program, w ciągu 12 miesięcy zrobili postęp odpowiadający 20 miesiącom nauki tradycyjnymi metodami. Niektóre dzieci zrobiły postęp odpowiadający 3 latom nauki.”
(żródło : Miesięcznik Dyrektora Przedszkola)

Każde dziecko zostało objęte opieką: psychologiczną, logopedyczną,zajęciami gimnastyki korekcyjnej jak rówwnież zajęciami z zakresu kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych, ponadto zaplanowano również zajęcia z języka angielskiego.

Ważny jest również aspekt objęcia wsparciem nie tylko dzieci przedszkolnych z Koszalina ale również zamieszkałych w gminach ościennych ujętych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Koszalińsko-Kołbrzesko-Białogrardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. W tychże gminach stopień uprzedszkolnienia jest znacząco niższy niż w Koszalinie, co powoduje utrudniony powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Dobrze zdiagnozowany problem oraz kompleksowość zaproponowanego wsparcia stanowiły o sukcesie projektu i zadowoleniu rodziców oraz dzieci.

Powyższy materiał dot. projektu “PRZEDSZKOLE PRZYZAKŁADOWE TWOJA NIANIA dla koszalińskich firm Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-BiałogardzkiegoObszaru Funkcjonalnego”, którego Wnioskodawcą jest Twoja Niania Kamila Chabowska. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi blisko 1,3 mln zł.