Nie ma jak w domu…

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 20 sierpnia 2020

Zastanawiałeś się pewnie nie raz na jaką pomoc mogą liczyć jeszcze dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej?, jak i kto może wesprzeć ich w osiąganiu swoich celów i marzeń? Przedstawiamy kolejną organizację pożytku publicznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), które pomaga w trudnych, często bardzo indywidualnych i nadzwyczajnych sytuacjach. Jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest ich następcą prawnym oraz korzysta z ich doświadczeń i dorobku. Działając od 1919 roku swoją tożsamość kształtuje w oparciu o 6 podstawowych zasad znajdujących odzwierciedlenie w realizacji aktualnych celów. Są to zasady równości szans wszystkich dzieci do: wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych. Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka. Tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy oraz poglądów. Wychowania w duchu patriotyzmu. Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych oraz dyskryminowanych. Działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu. Działania Towarzystwa kierowane są do czterech kręgów odbiorców, do dzieci i młodzieży także po osiągnięciu pełnoletności, rodziców, innych osób, grup zawodowych i samorządowych świadczących na rzecz dziecka i rodziny, ogółu społeczeństwa.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie to przykład prężnego oddziału regionalnego, który przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizował projekt “Dziecko w domu należne miejsce” w okresie od 01.12.2017 do 31.01.2020 r. Głównym celem inicjatywy była pomoc rodzinom pogrążonym w kryzysie, tak by najmłodsi domownicy nie trafiali do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Założeniem działań projektowych było ograniczenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Projekt zakładał kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 345 rodzin z terenu 8 powiatów i 12 gmin województwa zachodniopomorskiego: 345 osób dorosłych oraz 825 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych zostało wsparciem w ramach 55-ciu Placówek Wsparcia Dziennego (PWD) TPD. Realizacja celu była możliwa dzięki utworzeniu dwóch Placówek Wsparcia Dziennego TPD w obszarze wsparcia tj., PWD w Stargardzie oraz PWD w Dzwonowie, gm. Marianowo oraz rozszerzeniu wsparcia 53-ech PWD poprzez wsparcie rodzin przez 24 pedagogów rodzinnych pełniących rolę wsparcia prewencyjnego i doradztwa poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu. – wyjaśnia Pani Anna Wasner – Sekretarz Zarządu TPD w Szczecinie.

Niezwykle istotną rolę w procesie realizacji założeń projektowych odegrała rola pedagoga rodzinnego. Zadaniem pedagoga rodzinnego było czasowe wspieranie rodzin, tak aby w przyszłości samodzielnie potrafiły pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Praca z rodziną nakierowana była i zawierała: poradnictwo pedagogiczne, diagnozowanie i tworzenie planu pracy z rodziną, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, kierowanie w sytuacjach tego wymagających do odpowiednich specjalistów (psycholog, prawnik, psychiatra, psychoterapeuta), pomoc w konstruowaniu pism urzędowych, wsparcie w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, Sądu, poradni, przychodni, Policji, MOPR i innych instytucji, doradztwo zawodowe, pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych, edukacja kulturalna, prowadzenie grup wsparcia, nauka wspólnego wykorzystania czasu wolnego poprzez organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i rodziców. Praca z dzieckiem opierała się na tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska w Placówce Wsparcia Dziennego, rozwijaniu zainteresowań i pomocy w realizacji pasji poprzez organizowanie zajęć warsztatowych, indywidualnej praca z wychowankiem, pracy nad podnoszeniem samooceny, obserwacji i analizie sytuacji dziecka, wyrównywaniu braków edukacyjnych, organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego, stałej współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy oraz rodzicem.

Dla uczestników projektu organizowane były warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie, takie spotkania stanowiły jednocześnie znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Wszystkie rodziny dodatkowo wspomagane były przez wykwalifikowaną kadrę prowadzącą poradnictwo indywidualne (m.in. prawnika i psychologa). W projekcie zostały ustanowione dodatkowe formy wsparcia: praca z rodziną poprzez pedagogizację rodziców oraz poradnictwo rodzinne, opiekę w PWD jak i również zajęcia socjoterapii, edukacji społeczno-finansowej dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców.

Do projektu „Dziecko w domu – należne miejsce” przystąpiło łącznie 348 rodzin, w tym 46 rodzin zastępczych oraz 43 rodziny biologiczne z dzieckiem/dziećmi w rodzinach zastępczych bądź placówkach opieki całkowitej. Dzięki działaniom projektowym do rodzin biologicznych z pieczy zastępczej powróciło 38 dzieci. Natomiast 95 interwencji zakończyło się w tym czasie wstrzymaniem procedury umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, bądź placówkach opieki całkowitej.

Już teraz wiemy, że niemożliwe jest brutalne przerwanie podjętych działań, działań na rzecz uczestniczących w nim rodzin. Realizacja tego typu projektów dała nam ugruntowaną wiedzę jak bardzo potrzebny jest pedagog rodzinny. Jest to brakujący do tej pory element w pracy z dzieckiem. Wychowawca podejmujący działania wychowawcze, nie znający środowiska rodzinnego nie jest w stanie w pełni zrozumieć zachowań dziecka, a co za tym idzie nie jest w stanie wpłynąć na zmianę tych negatywnych zachowań. Nie jest też w stanie w pełni pomóc potrzebującemu dziecku. Dlatego też praca z cała rodziną, kompleksowe jej wsparcie może przynieść wymierne rezultaty. Dla nas najważniejsze jest szczęśliwe dzieciństwo, a takie najpewniejsze jest w „zdrowej” rodzinie naturalnej. Dzięki funduszom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mogliśmy zrealizować projekt który okazał się dużym sukcesem. – podsumowuje Pani Anna Wasner.

Powyższy materiał dot. projektu „Dziecko w domu – należne miejsce”, którego wnioskodawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 4 145 702,20 zł.