Kolejni rodzice wrócą do pracy!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 9 grudnia 2019

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Polsce działało 3776 żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3 uległa poprawie w stosunku do roku 2018 r.  i w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła zarówno liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych (o 21,0%), jak również liczba miejsc (o 29,2%) oraz dzieci przebywających w wyżej wymienionych placówkach (o 23,7%). Niemały wkład w tę zmianę wniosły środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Miasto Szczecin kolejny raz aplikowała o środki, i to z powodzeniem, na dofinansowanie projektu mającego na celu umożliwienie powrotu na rynek osobom pozostającym bez  pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 czy osobom, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Właśnie rozpoczął się nabór do trzech żłobków miejskich w Szczecinie. Minął dopiero tydzień od momentu kiedy ogłosiliśmy rekrutację. Ze względu na wymagane załączniki oraz stosowne zaświadczenia, otrzymaliśmy dopiero kilka zgłoszeń, największej ilości spodziewamy się w ostatnim tygodniu naboru. Jednak mając doświadczenie w realizacji analogicznych projektów i wiedząc jakie jest zapotrzebowanie na miejsca w żłobku, jesteśmy przekonani, że wszystkie nowopowstałe miejsca zostaną obsadzone, a nawet utworzona zostanie lista rezerwowa – mówi podczas rozmowy z nami przedstawiciel Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin jest w trakcie realizacji kolejnego takiego projektu. Dzięki realizacji projektu pn. Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 96 rodziców powróci na rynek pracy. Jego realizacja pozwoliła na adaptację i dostosowanie pomieszczeń, zakup niezbędnego wyposażenia sal, zakup i montaż placu zabaw, a także na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych nowo utworzonych miejsc. Znalazły się tu również fundusze na dostosowanie żłobków do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Gmina Miasto Szczecin została nominowana w kategorii Równość szans w konkursie Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019.

Powyższy materiał dot. projektu: Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, którego Wnioskodawcą jest Gmina Miasto Szczecin. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 5 087 687,40 zł.