Jak działać to tylko kompleksowo!

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 października 2019

Nie ma możliwości, by wspólnota, jaką jest gmina, sprawnie działała w przypadku, gdy nie próbuje się działać kompleksowo i na wielu płaszczyznach rozwiązywać problemy, które dotykają lokalną społeczność. Działania w obszarach związanych z włączeniem społecznym, rynkiem pracy czy zagadnieniami związanymi w edukacją pozwalają na wdrożenie systemowych rozwiązań mających wpływ na wszystkich mieszkańców. Dokładnie o tym wiedzą włodarze gminy Sławno, którzy i wielokrotnie udowodnili, że kompleksowe działania przynoszą długofalowe efekty.

W 2019 roku gmina Sławno realizuje aż siedem projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, związanych z rynkiem pracy, włączeniem społecznym czy edukacją. Projekty te, a raczej efekty prowadzonych w nich działań, przenikają się i silnie na siebie oddziałują.

Realizowane w naszej gminie projekty ściśle się uzupełniają. Nic nie dzieje się bez przyczyny – dodaje Pani Barbara Katka-Wójcicka, kierownik referatu Funduszy Zewnętrznych gminy Sławno – wszystkie nasze działania zmierzają do jednego celu – poprawy życia mieszkańców w naszej gminie. Na wsparcie z naszej strony mogą liczyć zarówno ci najmłodsi, jak i ci starsi mieszkańcy. Właśnie utworzyliśmy 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Sale zostały zmodernizowane i wyposażone – lada chwila nasze maluchy znajdą się pod naszą opieką, a ich rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy.

Sporą część naszej pracy pochłaniają projekty mające na celuzapobieganie wykluczeniu społecznemu. Realizujemy również projekty skierowane do osób bezrobotnych, które dzięki pobudzeniu ich aktywności społeczno-zawodowej zbliżają się do rynku pracy. Osoby te mogą liczyć nie tylko na kursy zawodowe np. kursy kierowców kategorii C lub C+E czy kursy dla opiekunek osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim, mogą liczyć na indywidualne wsparcie psychologa czy doradcy zawodowego – dodaje Wójt Gminy Sławno Pan Ryszard Stachowiak. Realizując ten projekt zadałem sobie pytanie: Czy można więcej? Dlaczego nie zacząć działaćw skali całego powiatu! I tak też dzięki otrzymanemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego  utworzyliśmy Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, którego zasięg działania obejmuje cały powiat. Centrum jest miejscem, w którym każdy ma szansę na odwrócenie swojej niekorzystnej sytuacji życiowej. Dla każdego uczestnika opracowywana jest indywidualna ścieżka reintegracji – najpierw dbamy, aby osoby te uwierzyły w siebie, a następnie dzięki reintegracji zawodowej zdobyły doświadczenie w zawodzie i mogły podjąć prace na wolnym rynku.

Gmina Sławno nie zapomina o najbardziej potrzebujących wsparcia, czyli osobach zależnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektów „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu gminy Sławno szansą na godne życie” oraz „Lokalnie sprawni” zapewniane są bezpłatne usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie i rehabilitacyjne dla najbardziej potrzebujących. Zapewniany jest również dostęp do bezpłatnego sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami – co jest rzadkością na terenach gmin wiejskich.

Można odnieść wrażenie, że włodarze tej małej gminy, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że inwestycja w dzieci i młodzież, poprzez kształtowanie odpowiednich wzorców zachowań, wskazanieim właściwej drogi, czy zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji pozwoli na lepszy ich start w dorosłe życie. Tych właśnie efektów można spodziewać się po realizacji kolejnych dwóch projektów „Sławieńskie świetlicowo” oraz „Edukacja w gminie Sławno szansą na udaną przyszłość.

Jestem  fanem Funduszy Europejskich –  mówi w rozmowie z nami Wójt Gminy Sławno –  jako jedna z nielicznych gmin wiejskich posiadamy osobną komórkę zajmującą się pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jakie posiadamy, jesteśmy gotowi by realizować coraz większe projekty, projekty partnerskie, projekty których efekty będziemy mogli obserwować przez wiele kolejnych lat. Już dziś, w ramach tych realizowanych projektów, 582 uczestników otrzyma wsparcie, co w skali gminy, która liczy 8900 mieszkańców jest potwierdzeniem, że robimy wiele i Gmina Sławno nie poprzestanie na realizacji tych projektów, ale na bieżąco będziemy identyfikować problemy i skutecznie na nie reagować poprzez realizację kolejnych zadań – dodaje.

 

Gmina Sławno została nominowana w kategorii Beneficjent z pasją w konkursie Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Powyższy materiał dot. projektu „Z wykluczenia do zatrudnienia” realizowanego w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie gmina Sławno – instytucją wspomagającą aktywizację społeczno-zawodową nieaktywnych mieszkańców” realizowanego w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Projektów „Sławieńskie Świetlicowo”, „Lokalnie Sprawni” oraz „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu gminy Sławno szansą na ich godne życie” realizowanych w ramach Działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projektu „Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych realizowanego w ramach  Działania 6.6 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projektu „ Edukacja w gminie Sławno szansą na udana przyszłość” realizowanego w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym. Projektywspółfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektów wynosi 9 062 456,11 zł. Wartość przyznanego dofinansowania 8 401 297,71 zł.