„Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, dlaczego szkolnictwo zawodowe jest ważne?

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 kwietnia 2020

Kilkanaście lat temu, lub więcej, licea ogólnokształcące były na topie wśród młodych Polaków. Gorzej było w przypadku zasadniczych szkół zawodowych: w niektórych z nich co roku powtarzała się sytuacja, że klasa nie została utworzona od września, ponieważ brakowało osób chętnych, kształcić się w tej ZSZ. Kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej, potocznie nazywanej „Zawodówką”. Mimo to, właśnie ten drugi ma większe szanse na zdobycie pracy. To m.in. z tego powodu promuje się szkolnictwo zawodowe, a nie ogólne.Na polskim rynku pracy nie brakuje wakatów, bo tych są tysiące, lecz brakuje fachowców. Gdyby młodzież miała odpowiednie wykształcenie, to mimo braku doświadczenia, szybko zapełniłaby lukę kadrową w przedsiębiorstwach.Szkolnictwo zawodowe w okresie dynamicznego rozwoju gospodarczego i przekształceń społeczno-gospodarczych wymaga skutecznych działań podejmowanych zarówno przez dyrektorów szkół, jak i podmioty zewnętrznew tym również JST.  Stan ten wynika nie tylko z komercjalizacji usług edukacyjnych, ale również jest to warunek niezbędny do wykreowania nowoczesnej szkoły zawodowej – szkoły pozytywnego wyboru, szkoły dającej praktyczny zawód odpowiadający potrzebom lokalnego rynku pracy.

Jednym z przykładówskutecznego dbania i wsparcia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe są działania podjęte przez powiat Kamieński. Powiat Kamieński na przestrzeni ostatnich kilku lat z sukcesem realizował i realizuje kilka projektów w ramach konkursów wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010.

W jednym z projektów o nazwie „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach (obecna nazwa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach), klasy Technikum Leśne, Technikum Hodowli Koni. Projekt trwał od 01 stycznia 2018 do 31 stycznia 2020 roku. W projekcie wzięło udział 68 uczniów oraz 21 nauczycieli. Projekt zakładał możliwość skorzystania przez uczestników projektu z wielu form wsparcia. Wsparcie zostało zrealizowane w formie staży zawodowych w naturalnym środowisku pracy, zajęć dodatkowych, przez które należy rozumieć kursy zawodowe – w ramach kursów zawodowych uczestnicy projektu mogli skorzystać z kursów: Instruktora wyszkolenia podstawowego PZJ, Powożenia konnego, Masażu koni, Inseminacji zwierząt, Samoobrony dla Technikum Hodowli,  Pierwszej pomocy przedmedycznej, Brakarski drewna, Pilarza-Drwala, Arborystyczny. Zajęcia dodatkowe teoretyczne i praktyczne prowadzone były w Ośrodku Egzaminacyjnym AOJ ZUT w Szczecin i Ośrodku Egzaminacyjnym Zakładu Usług Leśnych. Zajęcia pozalekcyjne „Koło Jeździeckie” oraz zajęcia pozalekcyjne z jazdy konnej odbywały się pod okiem trenerów w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT Szczecin.Zajęcia laboratoryjne i wykłady uczestnicy odbywali w ZUT Szczecin na WydzialeBiotechnologii i Hodowli Zwierząt.Przeprowadzono również liczne zajęcia pozalekcyjne o tematyce „Młody hodowca”, „Młody leśnik – organizowanie i prowadzenie działalności Zakładu Usług Leśnych” w pracowniach hodowli i użytkowania koni,produkcji roślinnej,maszynoznawstwa leśnego,użytkowania i ochrony lasu, oraz zajęcia pozalekcyjne „Komputer jako narzędzie współczesnego technika”. W ramach projektu każdy z uczestników mógł skorzystać ze Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

Niezwykle ważne były również zajęcia przeznaczone dla nauczycieli w projekcie, przegotowane w blokach o tematyce: „Komputer jako narzędzie współczesnego technika”. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem – w ramach zadania uczestnicy projektu mogli skorzystać z zakresu: studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczna),doskonalenie zawodowe nauczycieli zawodu – uzyskiwanie uprawnień Egzaminatora OKE,staże zawodowe.

„W ramach projektu został zakupiony nowoczesny oraz profesjonalny sprzęt dydaktyczny. Projekt przyczynił się do polepszenia oferty edukacyjnej na terenie szkoły. Dzięki projektowi uczniowie uzyskali dodatkowe kwalifikacje zawodowe, które pozwoliły lub pozwolą na szybkie znalezienie pracy. Należy nadmieniać, iż szkoła kształci w kierunkach: Technik Hodowli Koni oraz Technik Leśnik” – dodaje Pan Marek Szymański z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Na przykładzie działań Powiatu Kamieńskiego widać jak istotne jest wzmocnienie prestiżu kształcenia zawodowego, promocji szkół zawodowych oraz współpracy tych szkół z pracodawcami na lokalnym rynku pracy. Warto podkreślić wolę podjęcia ścisłej współpracy w celu podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia z wykorzystaniem potencjału i zasobów samorządów lokalnych oraz regionu, na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści. Projekt w zakresie edukacji w ramach Oś Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.6  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Powyższy materiał dot. projektu „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie” którego wnioskodawcą jest Powiat Kamieński. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 .532. 746, 56 zł.