Dom – bezpieczna przystań dla dzieci

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 grudnia 2018

„Droga do domu”

W styczniu 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie wprowadziło w życie nowatorski na skalę Polski projekt pod  nazwą “Droga do domu”. Pomysł realizowany był  w oparciu o 9 placówek Wsparcia Dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie miasta Szczecin oraz 5 placówek na terenie miasta Koszalin.

Dla kogo.

Projekt skierowany został do 400 uczestników, w tym 200 osób dorosłych i 200 dzieci, z terenu miasta Szczecina i Koszalina.

Założeniem projektu było objęcie kompleksową opieką rodzin będących w kryzysie, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i borykających się z różnorodnymi problemami m.in. ubóstwem. Przede wszystkim jednak zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub placówkach opieki instytucjonalnej. Celem zaś było umożliwienie powrotu dzieci do otoczenia rodzinnego.

Efekty działań.

Już w pierwszej połowie roku do projektu przystąpiła wymagana ilość rodzin przewidziana na cały okres trwania projektu, czyli do końca 2018 roku.

Dzięki skutecznym działaniom pedagogów, dwadzieścioro dwoje dzieci powróciło z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych w ciągu jednego roku. Bardzo ważnym elementem świadczącym o potrzebie takiego działania było wstrzymanie 21 procedur umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej bądź instytucjonalnej.

Ponadto,  niewymiernymi rezultatami udziału w projekcie są: poprawa komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz rodzicami i instytucjami wychowawczymi i wspierającymi rodzinę, pozytywna zmiana nastawień, postaw, sposobów wyrażania emocji, poprawy więzi rodzinnych, zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych, podniesienie poziomu kultury osobistej członków rodziny, poprawa wizerunku rodziny w środowisku lokalnym.

Ważne wsparcie.

W przypadku najmłodszych uczestników, poprzez prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne, zwiększyła się umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza nim, wyrażania własnych potrzeb, określania problemów oraz rozbudzanie gotowości zwracania się o pomoc i umiejętność korzystania z niej. Dodatkowo w ramach projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze, zabawy integracyjne,  wycieczki dla najmłodszych beneficjentów, warsztatów kulinarnych oraz  imprez okolicznościowych dla całych rodzin.

Pozytywne efekty realizacji danego projektu były zachętą do kolejnego kroku w kontynuowaniu pomocy dzieciom, i przygotowaniu kolejnego projektu.


„Dziecko w domu – należne miejsce”

1 grudnia 2017 r Towarzystwo rozpoczęło realizację projektu pod tytułem „Dziecko w domu – należne miejsce”, nakierowanego na ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. Obejmuje on swoim zasięgiem teren 8 powiatów (powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, policki, stargardzki, łobeski, Świnoujście).

Dla kogo.

Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 345 rodzin z obszaru 8 powiatów terenu województwa zachodniopomorskiego (345 dorosłych i 825 dzieci w wieku 6-18 lat  w tym: 45 dzieci z pieczy zastępczej), objętych wsparciem w ramach 55 Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.

Głównym ogniwem wspierającym jest zespół dwudziestu trzech Pedagogów Rodzinnych.

„Widząc jakie rezultaty przyniosła wielokierunkowa praca z całą rodziną, realizowana w projekcie „Droga do domu”, kolejny projekt postanowiliśmy „wzbogacić” między innymi o Aflatoun –  program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i młodzieży” mówi – Anna Wasner – asystent kierownika projektu.

Efekty.

W pierwszym półroczu do projektu „Dziecko w domu należne miejsce” przystąpiły 773 osoby. Pedagodzy Rodzinni w swych działaniach wykazali się skutecznością poprzez m.in.: pomoc w pisaniu pism urzędowych, kierowaniu do odpowiednich instytucji (np. Urząd Gminy – pomoc w zamianie mieszkań), pomocy w nauce (prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych).

Efekty pracy są widoczne dzięki różnorodnym działaniom podejmowanym zarówno z rodzicami, poprzez systematyczne spotkania w grupach wsparcia, opiekę psychoterapeuty, dostęp do poradnictwa prawnego, codzienną pracą  z pedagogiem rodzinnym, współpracą z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami jak Sądy, Prokuratura, Policja, kuratorzy sądowi, asystenci rodziny jak i ich dziećmi w Placówkach Wsparcia Dziennego (typ placówki, w której dzieci mają wsparcie na co dzień np. przy nauce, rozwoju zainteresowań, w których organizowany jest wypoczynek w miejscu zamieszkania, wyjazdowe formach wypoczynku oraz praca socjoterapeutyczna niwelująca traumy psychologiczne i przeżycia rodzinne, rówieśnicze, szkolne).

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w realizację projektów całej kadry pedagogicznej jak i merytorycznej  stworzyliśmy bezpieczne miejsca dla całych rodzin, do którego chętnie przychodzą – podkreśla Zygmunt Pyszkowski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR.

Dodatkowe działania zrealizowane w projekcie: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie realizując nowatorskie i innowacyjne w skali kraju Projekty „Droga do domu” i „Dziecko w domu należne miejsce”  przyczynia się do zapobiegania umieszczaniu dzieci z rodzin będących w kryzysie w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Prowadząc swoje działania pomoc kieruje również do rodzin, których dzieci zostały już umieszczone w tych formach opieki zastępczej w celu powrotu do rodziny naturalnej, zapewniając tym samym szczęśliwe dzieciństwo wśród rodziców, a nie przebywania do pełnoletności w „domu dziecka”.

Jako realizator projektów „Droga do domu” oraz „Dziecko w domu należne miejsce” nie tylko zmniejszamy wydatki Państwa na tworzenie dodatkowych miejsc w pieczy zastępczej i instytucjonalnej, ale co najważniejsze skracamy pobyt dzieci poza rodziną i przyczyniamy się do ich „szczęśliwego dzieciństwa” – Zygmunt Pyszkowski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR.

Do pobrania:
Raport z realizacji projektu w 2017  roku „Droga do domu” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.

Powyższy materiał dot. projektów których Wnioskodawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 7.6 Wsparcie  rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Droga do domuKwota dofinansowania projektu wynosi 1 858 827,00 zł. Okres realizacji projektu: 1.01.2017-31.12.2018.r.
Dziecko w domu-należne miejsce. Kwota dofinansowania projektu wynosi 3 938 417,09 zł. Okres realizacji projektu: 1.12.2017-31.01.2020 r.