Czas zawodowców

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 marca 2019

Rozwój gospodarczy regionu to pochodna m.in. profesjonalizmu pracowników, który bazuje na ich wykształceniu, doświadczeniu, kompetencjach i kwalifikacjach. W wielu branżach stagnacja zawodowa oznacza po prostu regres. Od kilku lat w Polsce podejmowane są działania służące podnoszeniu jakości kursów i szkolnictwa zawodowego. Lepsze dostosowanie kompetencji pracowników do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększa bowiem szanse na zatrudnienie lub jego zmianę. 

Na Pomorzu Zachodnim podnoszenie jakości kształcenia zawodowego umożliwia działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych odbywane u pracodawców, staże czy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół. Niebagatelne znaczenie ma też stworzenie możliwości podniesienia umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez dofinansowanie ich udziału w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Możliwe jest również tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Działanie 8.6 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Łącznie w 4 konkursach złożono aż 238 wniosków. Najpopularniejszy jest typ projektu, który umożliwia uczniom, słuchaczom i osobom dorosłym uzupełnienie, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział np. w kursach zawodowych. Dużo wniosków składanych jest również w konkursach na projekty, które dają uczniom sposobność udziału w stażach i praktykach u pracodawcy. Dzięki temu pogłębiają oni zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy – mówi Elżbieta Jędrzejewska z Wydziału Edukacji EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Do tej pory dofinansowanie z działania 8.6 uzyskało 149 projektów, z czego nadal realizowanych jest 137. Ze wsparcia skorzystało już ponad 6 tys. osób.

Konkretny fach 

Przykładem projektu służącego podniesieniu lub uzupełnieniu umiejętności jest „Reaktywacja poprzez certyfikację – odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy”. Przedsięwzięcie realizuje Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (ZCEMiP) w Szczecinie. Jest to ośrodek szkoleniowy i egzaminacyjny akredytowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. – Taki ośrodek jak nasz musi mieć określoną bazę infrastrukturalną, odpowiednią liczbę wykładowców, instruktorów i egzaminatorów. Działamy zgodnie z wytycznymi, które określają np., ile godzin ma trwać kurs w danej metodzie spawalniczej, w danych pozycjach spawalniczych oraz określonych grupach materiałowych. Proces szkolenia, prowadzony według wytycznych i pod nadzorem przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa, kończy się stosownym egzaminem – wyjaśnia mgr inż. Elżbieta Moskal, dyrektor ZCEMiP.

Uprawnienia spawacza (uzyskiwane na kursie trwającym ok. 150 godzin) są ważne 2 lata. Trzeba je więc stale odnawiać, regularnie przystępując do egzaminu. Taką właśnie możliwość stwarza projekt. Uczestniczące w nim osoby nie ponoszą żadnych kosztów. Na wolnym rynku musiałyby za to zapłacić ok. 1300 zł. – Często zdarza się, że przychodzą do nas ludzie, którym kilka lat temu wygasły uprawnienia, bo jakiś czas nie pracowali w zawodzie, a teraz są im potrzebne, ponieważ starają się o pracę albo pracodawca wymaga od nich odnowienia uprawnień. Gwarantujemy zgłaszającym się do nas osobom usługę szkoleniową w postaci 8 godzin treningu spawania pod okiem instruktora, ale nie ma obowiązku skorzystania w tych ćwiczeń. Udostępniamy też materiał i kabinę do podszlifowania umiejętności. Na końcu tej ścieżki jest egzamin, który trwa średnio 3 godziny. Egzaminowana osoba najpierw musi przygotować próbkę, a potem ją pospawać. Następnie próbka jest poddawana laboratoryjnemu badaniu związanemu z metodą spawalniczą i wymogami określonego towarzystwa klasyfikacyjnego, np.: Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Polskiego Rejestru Statków, TÜV i Germanische Lloyd – mówi Elżbieta Moskal.

Przystępując do projektu, uczestnik wybiera, w jakim zakresie chce się szkolić. Określa, jakie towarzystwo klasyfikacyjne bądź instytucja certyfikująca go interesuje, wybiera jedną metodę spawalniczą i grupę materiałową. W projekcie mogą wziąć udział dorośli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zainteresowani zdobyciem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. – Uczestników projektu szukamy wśród osób, które wcześniej brały u nas udział w szkoleniach i egzaminach spawalniczych czy projektach unijnych. Informacje rozesłaliśmy też do szkół zawodowych i przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, np. stoczni i firm wykonujących dla nas usługi – mówi Elżbieta Moskal.

Osoby z umiejętnościami spawacza w regionie zachodniopomorskim mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przemyśle metalowo-maszynowym, który jest jedną z regionalnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, a także w przemyśle morskim i stoczniowym. Co istotne, uprawnienia odnawiane w ramach projektu pozwalają na podjęcie pracy nie tylko w Polsce. Wybór określonego towarzystwa certyfikującego, jak np. Germanische Lloyd, otwiera drzwi do zatrudnienia za granicą, np. w Niemczech czy Norwegii.

Projekt dobiegnie końca w grudniu tego roku. Do tej pory z możliwości, jakie stworzyło ZCEMiP, skorzystało 120 osób. W ramach projektu zakupiono także 2 półautomaty spawalnicze do Ośrodka Kształcenia Praktycznego w ZCEMiP, w którym znajduje się spawalnia.

Nowa praca – nowe życie 

Z kolei projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego” umożliwia zdobycie od podstaw uprawnień spawalniczych i kierowcy wózka widłowego.

Uczestnik może wziąć udział m.in. w szkoleniu na kierowcę wózka jezdniowego podnośnikowego. Fot. archiwum WZDZ w Szczecinie

Nasze szkolenia są skierowane do pracujących, jak i bezrobotnych dorosłych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy z własnej woli chcą podnieść, uzupełnić lub dopiero zdobyć kwalifikacje zawodowe. Szkolenia spawalnicze adresujemy przede wszystkim do tych, którzy nie mieli takich uprawnień, czyli startują z poziomu zerowego. Dla osób, które mają podstawowe uprawnienia spawalnicze, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje również mamy odpowiedni moduł szkoleń – mówi Alina Deka z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (WZDZ) w Szczecinie, który prowadzi ten projekt w partnerstwie z Polskim Rejestrem Statków SA w Gdańsk

Projekt – realizowany od października 2017 r. do końca grudnia 2019 r. – ma podnieść efektywność kształcenia zawodowego i dostosować jego ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy, uwzględniającego specyfikę regionalnych specjalizacji i branż kluczowych w regionie, m.in. przemysłu stoczniowego. – Do tej pory przeprowadziliśmy 14 szkoleń z zaplanowanych 22. Wzięły w nich udział 142 osoby, z czego 45 niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo) i 97 pracujących. Wśród nich jest 5 kobiet. Wszyscy z sukcesem zdobyli uprawnienia spawalnicze – wylicza Alina Deka. Łącznie w projekcie ma zostać przeszkolonych 216 osób. Zajęcia odbywają się w 4 ośrodkach Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w: Szczecinie (11 szkoleń), Stargardzie (6 szkoleń), Świnoujściu (3 szkolenia) i Trzebiatowie (2 szkolenia).

Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym kursie. Do wyboru ma szkolenie na kierowcę wózka jezdniowego podnośnikowego z bezpieczną wymianą butli oraz szkolenia spawalnicze w zakresach: 111, 131, 135, 136 i 141. Szkolenie spawalnicze trwa ok. 2,5 miesiąca, co przekłada się na 120-130 godzin, kurs obsługi wózka widłowego trwa 34 godziny. – Po części szkoleniowej kursanci przystępują do egzaminu. W przypadku szkoleń z obsługi wózków jezdniowych odbywa się on przed Komisją Dozoru Technicznego, a kursów spawalniczych – przed Komisją Polskiego Rejestru Statków. Najpierw jest część teoretyczna, a później egzaminowani wykonują próbki spawalnicze, które są oceniane przez komisję i wysyłane na dalsze badania. Na tej podstawie wystawiane jest zaświadczenie o zdobyciu kwalifikacji – mówi Alina Deka.

W związku z tym, że do projektu mogą przystąpić osoby bezrobotne i bierne zawodowo, jego komponentem jest również doradztwo zawodowe, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Na tych zajęciach uczestnicy poznają swoje predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, a także uczą się, jak poruszać się na rynku pracy i rozmawiać z pracodawcą. Dla 10 osób przewidziano także staż – odbyło go już 7 osób, 3 są w trakcie. Doposażono także stanowiska pracy w ośrodkach WZDZ, kupiono łącznie 16 kompletów spawarek (stworzono 6 stanowisk w Szczecinie i 10 kompletów przekazano pozostałym ośrodkom). – W ramach projektu powstał specjalistyczny warsztat spawalniczy wyposażony w nowoczesne wszechstronne urządzenia do spawania w wielu metodach, tj.: 135, 136, 138, 141 oraz MIG 131 aluminium, która wymaga prądu dwupulsowego. Ponadto urządzenia umożliwiają nam spawanie metali kolorowych, tj. miedzi i jej stopów, oraz stopów niklu i cienkich blach ocynkowanych. Warsztat spawalniczy posiada wentylację, która umożliwia całkowite oczyszczenie powietrza ze spalin w warsztacie i ponowne jego odzyskanie – mówi Alina Deka.

Najbliższy nabór w ramach działania 8.6 zostanie uruchomiony w maju tego roku. Jeśli działalność Twojej placówki lub firmy opiera się na prowadzeniu szkoleń i kursów, masz szansę wzbogacić swoją ofertę, korzystając ze wsparcia RPOWZ. Nie czekaj – działaj!

Tekst pochodzi z Biuletynu RPO WZ na lata 2014-2020

Autor: Agata Rokita

 
Powyższy materiał dot.  projektów: „Reaktywacja poprzez certyfikację – odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy”, którego realizatorem jestZachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, wartość projektu wynosi411 750 zł. oraz projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego”, którego realizatorem jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, wartość projektu wynosi 1 908 447,36zł. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 8.6Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.