Przywrócić wykluczonych na rynek pracy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 stycznia 2018

Zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Osobom w bardzo trudnej sytuacji ze względu np. na niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, bezdomność bardzo trudno jest zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje zawodowe czy doświadczenie. Integracja społeczna i zawodowa jest dla tych osób często jedyną szansą by wrócić, a nierzadko i wkroczyć na rynek pracy.

Takie działania udanie wspiera Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 7.2. W roku 2018 na ten cel przeznaczone zostały kolejne fundusze – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 19.01.2018 r. do 26.02.20118 r. prowadził będzie kolejny nabór wniosków wspierających tworzenie i rozwój podmiotów integracji społecznej, takich jak Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej i Zakłady Aktywności Zawodowej, a także innych organizacji – stowarzyszeń, fundacji, których działalność polega na wpieraniu integracji społecznej.  Środki finansowe przeznaczone na konkurs wynoszą blisko 17 mln zł.
Na ten temat z mediami rozmawiali, na konferencji prasowej 10.01.2018 r., Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, Dyrektor WUP w Szczecinie – Andrzej Przewoda oraz przedstawiciele Beneficjentów, którzy z powodzeniem realizują już takie projekty, Magdalena Kosobucka oraz Anna Okupińska reprezentujące Fundację Promocji Zdrowia, a także Radosław Lipnicki, wiceprezes Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej Feniks.

Grupa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest szeroka i niejednorodna. Obejmuje osoby, które, będąc członkami społeczeństwa, nie uczestniczą w sposób typowy w działaniach jego obywateli. Taka sytuacja nie wynika jednak z wewnętrznych przekonań takich osób, a z cech, które posiadają lub trudnej sytuacji, w której się znalazły. I tak – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym to między innymi osoby ubogie, bezdomne, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, ale także ofiary klęsk żywiołowych, czy osoby bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Aby zobrazować skalę problemu warto posłużyć się liczbami. – Pomimo wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia i poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych nadal blisko 76 tys. mieszkańców zachodniopomorskiego żyło w 2016 roku w ubóstwie, ponad 3 tys. nie miało dachu nad głową, a 36 tys. cierpiało z powodu niepełnosprawności – zaznaczył podczas konferencji prasowej Pan Marszałek. – Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poprzednich dwóch naborów, objętych wsparciem zostanie 840 osób, w tym blisko 430 osób niepełnosprawnych, a minimum 274 osoby podejmą dzięki temu wsparciu pracę bądź wrócą do aktywności zawodowej –  dodał Pan Andrzej Przewoda.

Działanie 7.2
RPO WZ
2014-2020

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
Kto może złożyć wniosek?
Jednostki samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, podmioty integracji społecznej, podmioty działające
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe)
Jakie działania?  
Tworzenie nowych i/lub rozwijanie podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, które będą świadczyć odpowiednie usługi.
Dla kogo?
M.in.: osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych (III profil) i innych oraz otoczenia tych osób, np. rodzina, opiekunowie.
Ważnym aspektem w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka wykluczenia społecznego jest udzielenie pomocy osobom, których dotyka to zjawisko oraz ich rodzinom, w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Tego typu wsparcie oferują podmioty integracji społecznej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. I to właśnie te podmioty należy wspierać, aby wyeliminować problem zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. – Województwo zachodniopomorskie zajmuje I miejsce w kraju pod względem przeciętnej liczby osób niepełnosprawnych pracujących w Zakładach Aktywności Zawodowej – 75 zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na jeden Zakład Aktywności Zawodowej. Zważywszy na skalę potrzeb, mamy aspiracje, by powstało w naszym regionie więcej takich podmiotów. I właśnie temu służy ogłoszony 19 grudnia 2017 r. kolejny nabór w ramach Działania 7.2 RPO WZ – powiedział podczas konferencji prasowej Marszałek Olgierd Geblewicz.
Konkursy w ramach tego działania zostały przeprowadzone w roku 2016 i 2017. W ich wyniku 15 podmiotów podpisało umowy. Aby najlepiej zobrazować efekty takich działań na konferencje zaproszeni zostali przedstawiciele Beneficjentów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji tych projektów. – Powiat białogardzki był jedną z tzw. białych plam jeżeli chodzi o podmioty aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. W momencie, gdy pojawiła się możliwość uzyskania na ten cel unijnego wsparcia, pojawiające się wcześniej pomysły nabrały realnego kształtu i rozpędu. Dziś jesteśmy w trakcie tworzenia ZAZ-u w Karlinie, w którym 25 osób znajdzie pracę w pralni i pakowalni – powiedział Pan Radosław Lipnicki, wiceprezes Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej Feniks.
Dzięki środkom z EFS powołany do życia został również Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie. – Staramy się kompleksowo wspierać osoby niepełnosprawne, najpierw poprzez poradnictwo zawodowe a następnie poprzez szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy. Ale wiele osób potrzebuje również wsparcia psychologicznego oraz rehabilitacyjnego, których również w projekcie udzielamy – wyjaśniła Pani Magdalena Kosobucka z Fundacji Promocja Zdrowia. – W projekcie uczestniczy 49 osób. Cztery z nich, które otrzymały pełne wsparcie, podjęły już zatrudnienie. Wśród 12-u osób, które aktualnie uczestniczą w stażach, 5 ma już zagwarantowane miejsce pracy, a kolejne 3 osoby mówią o założeniu własnej działalności gospodarczej – tak o efektach realizowanego wsparcia mówiła podczas konferencji Pani Anna Okupińska.
Wszystkie podmioty, który chciałyby uzyskać dofinansowanie i powtórzyć sukces wspomnianych organizacji,  serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w ramach Działania 7.2! Pula środków wynosi aż 16 804 055, 53 zł!

HARMONOGRAM DZIAŁANIA 7.2 RPO WZ

Ogłoszenie konkursu:                 19 grudnia 2017 r.

Termin naboru:                             19 stycznia 2018 r. – 26 lutego 2018 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: www.wup.pl/

Pytania należy kierować do:

– Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie 91 42 56 163/164, efs@wup.pl

– Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie 94 344 50 25/26, efskoszalin@wup.pl