Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Konferencja na Zamku

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 października 2017

Zamek w Świdwinie dnia 20 października był miejscem zorganizowania spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Było to kolejne spotkanie na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego p. Olgierda Geblewicza na które przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw.
Spotkanie otworzył Burmistrz miasta Świdwina p. Jan Owsiak witając zaproszonych gości podziękował za przybycie, podsumował poprzednią perspektywę finansową oraz pozyskane środki dla miasta. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Tomasz Sobieraj, w swoim wystąpieniu wskazał efekty osiągnięte w latach 2007-2013 i nakreślił działania przewidziane na lata 2014-2020.
Kolejnym  prelegentem był Poseł na Sejm RP, od 2007 do 2015 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, p. Stanisław Gawłowski w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie wsparcia unijnego dla rozwoju Powiatu Świdwińskiego i poprawy życia lokalnej społeczności. O inwestycjach proekologicznych objętych wsparciem informował p. Jacek Chrzanowki, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Oprócz potencjału, jaki w tym zakresie daje RPO WZ, przybliżył także inne działania, finansowane m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie p.Wojciech Okupski, na początku wystąpienia krótko podsumował główne efekty PO KL w latach 2007-2013. W związku z faktem, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WZ 2014-2020 dla działań współfinansowanych z EFS w ramach osi priorytetowych: VI – Rynek pracy, VII – Włączenie społeczne oraz VIII – Edukacja, przybliżył uczestnikom spotkania główne cele i założenia poszczególnych osi programowych oraz zawarte w nich działania. Podał także przykładowe typy projektów w omawianych osiach VI, VII i VIII. Przedstawił także planowany harmonogram ogłoszenia naborów w 2015 roku.
W centrum miasta Świdwina mieszkańcy mogli zasięgnąć informacji w specjalnej strefie informacyjnej usytuowanej na skwerze w pobliżu kościała, w której pracownicy WUP, UMWZ oraz WFOŚiGW odpowiadali na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców   przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Działał również punkt informacyjny EURES. Pracownicy WUP najczęściej odpowiadali na pytania w sprawach dofinansowania działalności gospodarczej i pozyskania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
Mieszkańcy bardzo chętnie sięgali po publikacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych, jak również wydawnictwa informacyjne o możliwości podjęcia pracy za granicą.