Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 przesłany do Komisji Europejskiej.

Dodano przez: admin | 15 kwietnia 2014

10 kwietnia br., projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w wersji przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 8 kwietnia br., wysłany został przez specjalny system informatyczny do Komisji Europejskiej.

Przekazanie projektu Programu służbom Komisji Europejskiej oznacza przejście do finalnego etapu prac związanych z uruchomieniem w regionie wsparcia w ramach polityki spójności w perspektywie 2014-2020. Ocena, której projekt będzie teraz podlegał, przekuje się w rozpoczęcie formalnych negocjacji pomiędzy Samorządem Województwa a Komisją Europejską. Przeprowadzenie pierwszej tury negocjacji spodziewane jest w czerwcu br.

Wcześniej projekt RPO WZ podlegał dwukrotnie konsultacjom społecznym, został również pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

W stosunku do poprzedniej wersji (obowiązującej od początku marca br.) w projekcie wprowadzono  kilka zmian obejmujących przede wszystkim:

1.     Układ i liczebność osi priorytetowych Programu;

Dla lepszej logiki wdrażania działań połączono w jednej osi priorytetowej przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury ochrony środowiska i przystosowania do zachodzących zmian klimatycznych (OP III. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu).

Połączono również działania kulturalne, z zakresu bioróżnorodności i rozwijania miejscowych potencjałów, głównie związanych z turystyką (OP IV. Naturalne otoczenie człowieka).

W ramach ostatniej zmodyfikowanej osi powiązano ze sobą wszelkie infrastrukturalne działania na rzecz usług publicznych. Tu znajduje się infrastruktura społeczna, edukacyjna, e-usługi oraz działania z zakresu rewitalizacji (OP IX. Infrastruktura publiczna).

2.     Wielkość alokacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych;

W związku z potrzebami zgłoszonymi przez samorządy i przedsiębiorców w ramach prac nad koncepcjami rozwojowymi poszczególnych obszarów, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększono wartość środków przeznaczonych na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, zintegrowany transport oraz rozwój małych (znajdujących się poza siecią TEN-T) portów morskich, rzecznych i przystani (rozwój transportu wodnego).

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększono przede wszystkim budżet na aktywizacje osób bezrobotnych. Wydzielono także oddzielny priorytet na szkolnictwo zawodowe na który skierowano większość środków przeznaczonych na edukację ponadpodstawową.

Modyfikacje związane są przede wszystkim z pozyskaniem informacji na temat przebiegu – prowadzonych przez polski Rząd z Komisją Europejską – negocjacji Umowy Partnerstwa, kluczowego dokumentu określającego kierunki i zakres interwencji w ramach nowej perspektywy finansowej w Polsce. Związane były również z postępem w pracach nad ewaluacją ex-ante, prowadzoną dla Programu przez zewnętrznych ekspertów oraz z zaawansowaniem ustaleń dotyczących instrumentów wdrażania Programu, w tym: Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i kontraktów samorządowych. Niebagatelną rolę ma także proces wyznaczania regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa