Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 grudnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku ze zmianami wprowadzanymi w 2021 roku w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” adresatem obszaru D  (likwidacja barier transportowych) jest także województwo. W związku z powyższym, w przypadku gdy organem prowadzącym  placówkę służącą rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest Województwo Zachodniopomorskie, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące w 2023 roku na likwidację barier transportowych:

a) 135.000,00 zł. dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 110.000,00 zł. dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 330.000,00 zł. dla autobusów.

Intensywność pomocy Funduszu  jest uzależniona od lokalizacji  placówki i wynosi 70 do 85%.

Termin składania do Oddziału PFRON wniosków trwa od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 1 marca 2023 roku.

Zgodnie z definicją pojęć programu (rozdział II, ust.8) ilekroć w  programie jest mowa o placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

  1. organizację pozarządową,
  2. jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednocześnie należy wskazać, że definicja pojęcia rehabilitacja zawarta w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazuje, iż:

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”.

Kierunki działań, warunki brzegowe obowiązujące realizatorów, program i procedury oraz aktualne wzory wniosków/wystąpień znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie upoważniony jest pracownik Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON p. Marta Kołodziej, telefon kontaktowy 91 35 09 703 marta.kolodziej@pfron.org.pl oraz szczecin@pfron.org.pl