Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

Dodano przez: Daniel Sawicki | 5 marca 2018

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Nie wiesz skąd wziąć pieniądze? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia:

 1. Co najmniej 60% uczestników projektów będą stanowiły osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
 2. osoby pozostające poza rynkiem pracy w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 1. osoby młode w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP.
 2. Dodatkowo uczestnikami projektu mogą być również osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup docelowych:
 • imigranci oraz reemigranci,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt 1.I powyżej z zastrzeżeniem, że udział tej grupy wsparcia nie może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Osoby wyłączone z możliwości ubiegania się o wsparcie: osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Kwota pożyczki: do 97 274,80 zł (nie więcej niż dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale).

Okres spłaty:do 7 lat

Okres karencji: do 12 miesięcy

Oprocentowanie: stałe, 0.175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) – brak innych opłat i prowizji

Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej lub utworzeniem miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

Kto realizuje wsparcie:

 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie
 2. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/45/08, fax 91 312 92 02

 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie

 1. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu
ul. Południowa 10B, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

PFP – pożyczka

 1. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
 2. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin, tel./fax +48 94 341 23 17

 

FCIiP – pożyczka

 

 1. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.[1]
 2. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, tel. 094 341 63 30

 

KARR – pożyczka

[1]planowany termin uruchomienia „mikropożyczek” maj 2019 roku