Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 – informacja po szkoleniu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 lipca 2017

Dnia 4 lipca 2017 r. w koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” .
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. identyfikowania, prawidłowego udzielania i rozliczania pomocy publicznej w projektach EFS. Wzięło w nim udział 17 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.
Szkolenie poprowadził Pan Michał Rutkowski – Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Przeprowadził ponad 350 kursów dla przedstawicieli administracji publicznej z zakresu funduszy unijnych w tym  z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach EFS.
Podczas szkolenia omówiono m.in. co to jest pomoc publiczna, pomoc de minimis, kiedy dochodzi do udzielenia pomocy, przesłanki zakłócenia konkurencyjności, kto może być beneficjentem pomocy, poziomy intensywności pomocy, a także obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach oraz monitorowanie pomocy.

Prezentacja ze spotkania