Pierwsze z cyklu szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 9 września 2016

Dnia 8 września 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”.

Szkolenie, które miało formę warsztatów, skierowane było do przedstawicieli instytucji, które zostały wykazane na liście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPO WZ 2014-2020.
Celem szkolenia było zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014, a wzięło w nim udział 30 osób z terenów województwa zachodniopomorskiego objętych Kontraktami Samorządowymi.
W pierwszej części spotkania omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W dalszych częściach skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI2014, zwracając szczególną uwagę na takie aspekty jak koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.