PIERWSZE UMOWY W RAMACH RPO WZ PODPISANE!

Dodano przez: admin | 22 września 2015

22 września 2015 r.w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów z powiatowymi urzędami pracy na dofinansowanie pierwszych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.Ze wsparcia oferowanego w projektach skorzystają osoby bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej  sytuacji  na rynku pracy.
Na spotkanie przybył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracyw Szczecinie – Andrzej Przewoda, Wicedyrektor Katarzyna Brzychcy oraz Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy a także dziennikarze lokalnych mediów. Gości przywitał Dyrektor WUP Andrzej Przewoda, który zaznaczył, ze dzięki podpisywanym dziś umowom istnieje realna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Następnie przystąpiono do podpisania umów o dofinansowanie projektów. Projekty realizowane będą w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Będą w nich uczestniczyć osoby bezrobotne, które ukończyły 29 lat i znajdują się w trudnej sytuacji  na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane. Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest pomoc tym osobom w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, odpowiadający na indywidualne potrzeby, w tym: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Na ten cel do powiatowych urzędów pracy  łącznie trafią 43 mln zł.
Po zakończeniu formalności związanych z podpisaniem umów głos zabrał dyrektor Andrzej Przewoda, który podziękował za dotychczasową współpracę z powiatowymi urzędami pracy w realizacji różnych zadań, w tym projektów unijnych, i wyraził nadzieję, że nadal będzie ona przebiegać bez zarzutów. Dzięki tej współpracy oraz dobremu przygotowaniu merytorycznemu pracowników zostaną zrealizowane dobre projekty i poprawi się sytuacja osób bezrobotnych na rynku pracy.
Dzień ten jest symbolicznym otwarciem nowego okresu współpracy i podejmowanych inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy przez bardzo ważnych jego kreatorów – urzędy pracy.
2015 09 22 RPO + POKL
2015 09 22 RPO + POKL
2015_09_22_RPO__POKL.pdf
1,4 MiB
163 Downloads
Szczegóły