PARP zachęca do wypełnienia Ankiety w sprawie kryteriów wpisu podmiotów do Rejestru Usług Rozwojowych

Dodano przez: admin | 30 stycznia 2014

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, każda Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach nowej perspektywy finansowej ma zapewnić (w przypadku działań skierowanych do przedsiębiorców i pracowników) popytowy system dystrybucji środków. Przedmiotowe, regionalne systemy dystrybucji środków oparte na podejściu popytowym (tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania) będą spełniać co najmniej niżej wymienione warunki brzegowe:

– odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o rodzaju usługi rozwojowej, zaś oferowana pomoc jest adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych;

– instytucje edukacyjne są jedynie dostawcami usług i nie mają dominującego wpływu na definiowanie oferty rozwojowej;

– system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi są możliwie proste i przyjazne dla odbiorców wsparcia);

– system jest zintegrowany z krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych (RUR), który został opracowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wybór dostawcy usług jest możliwy jedynie spośród podmiotów zarejestrowanych w RUR. Rejestracja w RUR wymaga spełnienia przez podmioty świadczące usługi rozwojowe kryteriów określonych w Karcie Podmiotu. Obecnie Karta podmiotu przechodzi proces konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z Kartą oraz wypełnienia ankiety, której celem jest weryfikacja czy zaproponowane kryteria dopuszczające podmioty do realizacji usług rozwojowych, na które przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie ze środków EFS są prawidłowo sformułowane i realistyczne.
Ankieta dostępna jest pod linkiem: http://moje-ankiety.pl/respond-58357.html  do 21 lutego 2014 r.