Ogłoszenie o naborze do wykazu kandydatów na ekspertów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 września 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020 DO UDZIAŁU W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinie:

Ochrona zdrowia

specjalizacja: programy profilaktyki nowotworów: raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego

 1. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW:
  1)  posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:
  a) posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/magistra inżyniera (lub równoważnego) lub stopnia/tytułu naukowego
 • Jeżeli wykształcenie kandydata na eksperta jest tożsame z dziedziną w ramach której dokonywany jest wybór projektów, wtedy uznaje się jednocześnie za spełniony punkt „c” tj. warunek posiadania wiedzy, umiejętności lub uprawnieńw dziedzinie do której aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020.
  b) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 lub posiadanie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2007-2013 i/lub 2014-2020 w dziedzinie objętej RPO WZ w ramach której dokonywany jest wybór projektów
 • Za posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 rozumie się doświadczenie zawodowe związane z opracowaniem i/lub wdrożeniem programów profilaktyki nowotworowej: raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.
 • Jeżeli kandydat na eksperta posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowew zakresie dziedziny do której aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020, wtedy uznaje się jednocześnie za spełniony punkt „c” tj. warunek posiadania wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie do której aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020.
  c) posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020, tj. spełnienie minimum jednej z poniższych przesłanek:
 • posiadanie wykształcenia tożsamego z dziedziną w ramach której kandydat aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
 • posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny do której kandydat aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
 • posiadanie statusu eksperta w ramach innych programów operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020 w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której kandydat aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020.
  2) posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020;
 • Spełnieniem warunku, o którym mowa powyżej jest pozytywny wynik Testu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020 przeprowadzanego wśród osób, które nadesłały zgłoszenia.
 • Test z wiedzy w ww. zakresie zostanie udostępniony kandydatom na ekspertów niezwłocznie od zamknięcia przedmiotowego naboru w ramach RPO WZ 2014 – 2020 (test zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych). Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w teście w terminie 5 dni roboczych od dnia udostępnienia mu przedmiotowego testu. Dopuszcza się możliwość dwukrotnej poprawy testu jednak musi ona nastąpić w terminie do 5 dni od udostępnienia testu.
 • Warunkiem przejścia do kolejnego etapu weryfikacji jest zaliczenie testu na poziomie co najmniej 75 %.
  3) korzystanie z pełni praw publicznych;
  4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  5) niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  6) gotowość do aktualizacji posiadanej wiedzy z zakresu: dziedziny, w której dokonuje oceny projektów oraz celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020.
 • Kandydat na eksperta spełni powyższy warunek składając Deklarację w powyższym zakresie zawartą w Kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020).
  7) zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach RPO WZ 2014-2020;
  8) brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzająca i Instytucjami Pośredniczącymi w ramach RPO WZ 2014-2020;
  9) brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi w ramach RPO WZ 2014-2020 zgodnie z pkt 7) i 8) oświadczenia stanowiącego część składową Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
  10) wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.
 1. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ
Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony Kwestionariusz osobowy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów.
Do Kwestionariusza dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających spełnienie obligatoryjnych warunków (wymagane kopie dokumentów zostały określone w Kwestionariuszu).
W sytuacji kiedy kandydat aplikował już o uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na eksperta w dziedzinie: Ochrona zdrowia, specjalizacja: programy profilaktyki nowotworów: raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego w ramach naboru przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie ogłoszenia o naborze z dnia 31 marca br. nie jest wymagane powtórne dołączanie kserokopii dokumentów określonych w Kwestionariuszu, które zostały już przekazane do IP.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
Od 1 września 2017 r. do 18 września 2017 r. do godz. 15.30*
*decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie.
Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI
  a)Kwestionariusz osobowy wraz z kompletem dokumentów w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w 006 – Kancelaria, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
71–383 Szczecin
z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów RPO WZ na lata 2014-2020.

 

 1. WAŻNE INFORMACJE
Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 25 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.
Komisja kwalifikacyjna dokona oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków. Zweryfikowana zostanie kompletność wymaganych dokumentów oraz terminowość ich nadesłania do WUP w Szczecinie. Ponadto Komisja dokona weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem spełniania wymagań wskazanych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 j.t.) pkt 1-5 tj. pkt 1 b), 1 c) oraz pkt 2 – 6 wskazanych w przedmiotowym ogłoszeniu. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów na ekspertów odbywa się w systemie przypisania wartości logicznych „TAK” lub „NIE”, gdzie „NIE” – oznacza, że kandydat nie spełnia danego kryterium, a „TAK” – kandydat spełnia dane kryterium.
Do celu organizacji Komisji Oceny Projektów WUP w Szczecinie prowadzi Wykaz kandydatów na ekspertów obejmujący dziedziny, w których ogłosił nabór. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz pisemnie poinformowani o wpisie niezwłocznie po zatwierdzeniu ww. Wykazu.
O wynikach weryfikacji złożonych dokumentów kandydat na eksperta zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie po zatwierdzeniu Wykazu kandydatów na ekspertów. Jednocześnie informuje się, iż od negatywnego wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej  nie przysługuje osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta żaden środek odwoławczy .
Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014-2020 dostępny będzie
na stronach internetowych:
Dodatkowych informacji udziela:
Wzór Kwestionariusza osobowego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz Lista dokumentów programowych z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do testu, dostępne są poniżej, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.rpo.wzp.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Pliki do pobrania: