Ogłoszenie o naborze do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ na lata 2014 – 2020 do udziału w wyborze projektów współfinasowanych z EFS.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 29 lipca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej: VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinie:

 • Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
 1. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW:

  Warunki obligatoryjne:

1) posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:

a) posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,

b) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 lub posiadanie doświadczenia w ocenie wniosków w perspektywie 2007-2013 w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów,

c) posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020, tj. posiadanie certyfikatu uprawniającego do dokonywania w tym zakresie oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

Nabór skierowany jest wyłącznie do osób, które uzyskały status eksperta PO KL na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz posiadają ważny Certyfikat uprawniający do dokonywania oceny w ramach Priorytetów VIII i/lub II PO KL;

Pod uwagę brane będą certyfikaty z datą ważności co najmniej do dnia 31.12.2013 r. lub późniejszą. W przypadku braku możliwości przedstawienia przedmiotowego Certyfikatu należy przedłożyć (wraz z wymaganymi dokumentami) Oświadczenie kandydata na eksperta potwierdzające posiadanie Certyfikatu Platformy Ekspertów EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach właściwego Priorytetu.

W przypadku przedłożenia przez kandydata na eksperta dokumentu Oświadczenie kandydata na eksperta potwierdzające posiadanie Certyfikatu Platformy Ekspertów EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013 w ramach Priorytetu  dla dziedziny, do której aplikuje Kandydat, zostanie dokonana weryfikacja informacji dotyczących posiadanych uprawnień w zakresie zdobytych certyfikatów w Ministerstwie Rozwoju (MR).

2) posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020;

Spełnieniem warunku, o którym mowa powyżej jest pozytywny wynik Testu wiedzy w zakresie celów i    sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020 przeprowadzanego wśród osób, które nadesłały zgłoszenia.

Test z wiedzy w ww. zakresie zostanie udostępniony kandydatom na ekspertów niezwłocznie od zamknięcia przedmiotowego naboru w ramach RPO WZ 2014 – 2020 (link strony internetowej z przedmiotowym testem zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych). Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w teście w terminie 5 dni roboczych od dnia udostępnienia mu przedmiotowego testu. Dopuszcza się możliwość dwukrotnej poprawy testu jednak musi ona nastąpić w terminie 5 dni od udostępnienia testu.

Warunkiem przejścia do kolejnego etapu weryfikacji jest zaliczenie testu na poziomie co najmniej 75 %.

3) korzystanie z pełni praw publicznych;

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

6) gotowość przystąpienia do obligatoryjnych szkoleń e-learningowych na właściwej platformie dla RPO WZ 2014-2020 oraz chęci uzyskania odpowiedniego certyfikatu
w tym zakresie;

 • Kandydat na eksperta spełni powyższy warunek składając Deklarację chęci przystąpienia do szkoleń e-learningowych i uzyskania właściwego certyfikatu (Deklaracja stanowi załącznik do Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020).

7) zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach RPO WZ 2014-2020;

8) brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzająca i Instytucjami Pośredniczącymi w ramach RPO WZ 2014-2020;

9)  brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi w ramach RPO WZ 2014-2020 zgodnie z pkt 7) i 8) oświadczenia stanowiącego część składową Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;

10) wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.

Warunki pożądane:

11) uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów danego programu operacyjnego w ramach perspektywy 2014-2020.

 1. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

 

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony Kwestionariusz osobowy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów.

 

Do Kwestionariusza dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających spełnienie:

 1. warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,
 2. warunków pożądanych – fakultatywnie,

(wymagane kopie dokumentów zostały określone w Kwestionariuszu).

 1. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

 

Od 29 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. do godz. 15.30*

*decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie.

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI

a) Kwestionariusz osobowy (określony w załączniku nr 2 do Trybu) wraz z kompletem dokumentów w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w 006 – Kancelaria, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
71–383 Szczecin

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów RPO WZ na lata 2014-2020.

 1. WAŻNE INFORMACJE

Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 25 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna dokona oceny formalno – merytorycznej złożonych wniosków. Zweryfikowana zostanie kompletność wymaganych dokumentów oraz terminowość ich nadesłania do WUP w Szczecinie. Ponadto Komisja dokona weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem spełniania wymagań wskazanych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 j.t.) pkt 1-5 tj. pkt 1 b), 1 c) oraz pkt 2 – 6 wskazanych w przedmiotowym ogłoszeniu. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów na ekspertów odbywa się w systemie przypisania wartości logicznych „TAK” lub „NIE”, gdzie „NIE” – oznacza, że kandydat nie spełnia danego kryterium, a „TAK” – kandydat spełnia dane kryterium.

Do celu organizacji Komisji Oceny Projektów WUP w Szczecinie prowadzi Wykaz kandydatów na ekspertów obejmujący dziedziny, w których ogłosił nabór. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz pisemnie poinformowani o wpisie niezwłocznie po zatwierdzeniu ww. Wykazu.

W przypadku negatywnej weryfikacji złożonych dokumentów kandydat na eksperta zostanie niezwłocznie, po zakończeniu procedury tworzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, poinformowany pisemnie o jej przyczynach. Od negatywnego wyniku weryfikacji formalno – merytorycznej  nie przysługuje osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta żaden środek odwoławczy .

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014 – 2020 dostępny będzie na stronach internetowych:

Dodatkowych informacji udziela:

Wzór Kwestionariusza osobowego wraz z niezbędnymi załącznikami, Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Lista dokumentów programowych z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do testu, dostępne są poniżej, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.rpo.wzp.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pliki do pobrania: