Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N06 (typ 2a i 2b), tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 stycznia 2021

Dnia 26.01.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 dla podmiotów wskazanych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskieg, przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19,  w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 27.01.2021 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 17.02.2021 r., do godz. 15.00:00
Podział na rundy Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.
Miejsce składania wniosków  W systemie LSI2014

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 22.02.2021 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP RPO WZ należy dokonać wyłącznie elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7  wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej wskazanej  w części II niniejszego Wezwania.

Kto może składać wnioski? –        podmioty wskazane w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19,  stanowiącym załącznik nr 12.1 do Wezwania do złożenia wniosku.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

a)  zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu szpitali (wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych) związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19;

b)  zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/ refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu oraz zakupu ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Grupa docelowa projektu W zakresie typu 2a i 2b:

a)    podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowane w pełni w walkę z COVID-19;

b)    podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19;

c)    podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego wspomagające ww. podmioty lecznicze w razie konieczności;

zgodnie z imiennym wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 100% (85% EFS, 15%BP)
Minimalny wkład własny wynosi Nie dotyczy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu) 15 680 000,00
Wezwanie Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy
Pytania i odpowiedzi Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów Nd.

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Tabela do naboru
Harmonogram