Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N05, tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 listopada 2020

Dnia 12.11.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20 dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ “Zdroje”, ul. Mączna 4, Szczecin, w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N05/20
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 13.11.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 19.11.2020 r., do godz. 15.00:00
Podział na rundy Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.
Miejsce składania wniosków W systemie LSI2014

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 24.11.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Kto może składać wnioski?

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ “Zdroje”, ul. Mączna 4, Szczecin.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

b)    zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu medycznego dla szpitali (wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych) związanych bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.

Grupa docelowa projektu  

b) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19, w tym przypadku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ “Zdroje”, ul. Mączna 4, Szczecin.

 

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 100% (85% EFS, 15%BP)
Minimalny wkład własny wynosi Nie dotyczy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu) 1 318 880,00 .
Wezwanie Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy
Pytania i odpowiedzi Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//

Linki www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów Nd.

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru