Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N04 (granty), tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 sierpnia 2020

Dnia 17.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N04/20 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym
Wstępna informacja o naborzeWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N04/20
Termin, od którego można składać wnioskiod dnia 24.08.2020 r.,
Termin, do którego można składać wnioskido dnia 4.09.2020 r., do godz. 15:00:00
Podział na rundyNie dotyczy trybu nadzwyczajnego.
Miejsce składania wniosków W systemie LSI2014  oraz Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.
Sposób składania wniosków o dofinansowanieSkuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od  zakończenia naboru tj.: do 09.09.2020 r. Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).  
Kto może składać wnioski?            Beneficjent projektu grantowego (grantodawca): Województwo Zachodniopomorskie, Wydział Współpracy Społecznej  
Na co można otrzymać dofinansowanie?  Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia: e) grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych  na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych wydatków związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa  na potrzeby prowadzonych przez JST[1]: żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych.  
Grupa docelowa projektuW zakresie typu 2 e: – jednostki samorządu terytorialnego i ich  jednostki organizacyjne: żłobki, kluby dziecięce oraz placówki edukacyjne wskazane w art. 2 ust. 1 – 3 oraz 7 – 8 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)  
Kryteria wyboru projektówZostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu100% (85% EFS, 15%BP)
Minimalny wkład własny wynosiNie dotyczy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu)27 500 000,00 zł
WezwanieDostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanieStanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanieStanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosekNie dotyczy
Pytania i odpowiedzi Pytania należy kierować na adres: efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl. Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//
Linki
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz  www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wersje archiwalne dokumentówNd.

[1] Rozumianych jako wydatki wynikające z Wytycznych GIS dla szkół. Na podstawie ww. Wytycznych szkoły mogą sfinansować te wydatki, które nie zostały wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru