Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N01, tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 3 sierpnia 2020

Dnia 3.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowane w pełni w walkę z COVID-19 w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym
Wstępna informacja o naborzeWojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20
Termin, od którego można składać wnioskiod dnia 11.08.2020r.
Termin, do którego można składać wnioskido dnia 14.09.2020 r., do godz. 15.00:00
Podział na rundyNie dotyczy trybu nadzwyczajnego.
Miejsce składania wnioskówW systemie LSI2014  oraz Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.
Sposób składania wniosków o dofinansowanieSkuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 21.09.2020 r. Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).
Kto może składać wnioski?a) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowane w pełni w walkę z COVID-19;

b) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19;

c) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego wspomagające ww. podmioty lecznicze w razie konieczności; zgodnie z imiennym Wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik nr 11.1 do Wezwania do złożenia wniosku.
Na co można otrzymać dofinansowanie?Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia: zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu medycznego dla szpitali (wojewódzkich, powiatowych, resortowych, klinicznych) związanych bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19;
zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego oraz laboratoryjnego, a także finansowania/ refundacji poniesionych środków na dodatkowe wynagrodzenia personelu medycznego oraz zakupu ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Grupa docelowa projektua) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaangażowane w pełni w walkę z COVID-19; b) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane w walkę z COVID-19; c) podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego wspomagające ww. podmioty lecznicze w razie konieczności; zgodnie z imiennym wykazem podmiotów dla naboru zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Kryteria wyboru projektówZostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu100% (90% EFS, 10%BP)
Minimalny wkład własny wynosiNie dotyczy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu)31 430 180,00 zł. Podział środków dla poszczególnych podmiotów znajduje się w załączniku nr 11.2 do Wezwania.
WezwanieDostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanieStanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanieStanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosekNie dotyczy
Pytania i odpowiedziPytania należy kierować na adres: efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl. Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl//
Linki

 
www.wup.pl//, www.rpo.wzp.pl oraz  www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wersje archiwalne dokumentówNd.

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru