Najmłodsi i ich rodzice ze wsparciem RPO

Dodano przez: admin | 25 marca 2016

W nowej perspektywie finansowej ponad 100 mln złotych przeznaczamy na rozwój placówek przedszkolnych, placówek o profilu żłobkowym, klubików dziecięcych, przyzakładowych żłobków i placówek opiekuńczych, aby poprawić opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, ale i umożliwić rodzicom powrót do pracy – mówił w środę, 23 marca 2016 r., podczas konferencji prasowej marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Spotkanie z dziennikarzami było także okazją do odwiedzenia Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina”. Placówka była laureatem konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2014”.

Dzięki funduszom unijnym uda nam się stworzyć nowe miejsca w placówkach zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich – mówił podczas konferencji marszałek województwa Olgierd Geblewicz. To ważne wsparcie dla rodziców, ponieważ  brak miejsc opieki dla dzieci do lat 3 stanowi jedną z głównych barier dla osób chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pojawia się szansa na odwrócenie tego trendu.O  dofinansowanie będzie można starać się od kwietnia. – W przypadku żłobków mówimy o kwocie 15 mln złotych, a wsparcie na rozwój przedszkoli to 12 mln zł. Środki te będzie można wykorzystać na tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty edukacyjnej czy wsparcie kadr – powiedziała wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Katarzyna Brzychcy. – Jeśli chodzi o żłobki mówimy nie tylko o instytucjach, ale i o wsparciu niań i klubików, a więc tych miejsc, w których można pozostawić malucha pod bezpieczną opieką – wyjaśniała Katarzyna Brzychcy.

Nabór dla Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 trwa do 22 kwietnia. Kolejny, tym razem w ramach działania 8.1 Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej rozpocznie się 4 kwietnia. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

W najbliższych latach na wsparcie żłobków przewidziano ponad 45 mln zł. Mają one pozwolić na tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, a także w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania. Premiowane będą również inicjatywy przewidujące tworzenie przyzakładowych żłobków lub klubów dziecięcych na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy. Z kolei w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego, na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły pozytywne zmiany. Mimo to, ich powszechność jest nadal ograniczona. W RPO WZ 2014-2020 na wsparcie tego sektora przewidziano ponad 40 mln zł, w tym na projekty obejmujące tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, głównie w istniejących placówkach wychowania przedszkolnego. Środki RPO pozwolą na modernizacje, adaptacje, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy ze zwiększonym gronem dzieci. Zakłada się, że ponad 2 tys. dzieci zostanie objętych wsparciem w postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne  w edukacji przedszkolnej, a dofinansowanie otrzyma ponad 2 tys. miejsc wychowania przedszkolnego. W przypadku żłobków przewidywane jest utworzenie 1,5 tys. miejsc w żłobkach i objęcie wsparciem podobnej liczby osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. Ze wsparcia skorzysta również kilkuset nauczycieli.

Przedszkola  wspierane będą poprzez Regionalny Program Operacyjny także w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego i Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. Żłobki natomiast wspierane będą również w ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych.

Konferencja prasowa obyła się w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem „Słoneczna Dolina” prowadzonego przez Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom, które realizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym. Placówka była laureatem konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2014”. Wybór miejsca to podkreślenie faktu, że w perspektywie 2014-2020 premiowani będą beneficjenci, których projekty obejmują wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Dzięki wsparciu ze środków unijnych utworzone zostały trzy oddziały, do których uczęszczają dzieci od 2,5 do 10 roku życia. Wyposażyliśmy sale w specjalistyczny, certyfikowany sprzęt. Bez wsparcia środków unijnych nie udałoby nam się osiągnąć tyle – mówiła dyrektor  „Słonecznej Doliny” Sławomira Popek.
Obecnie w przedszkolu jest 40 miejsc.