Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10

Dodano przez: admin | 30 września 2015

Wstępna informacja

o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.
Termin, składania wniosków 01.12.2015 r. – 11.01.2016 r.
Typ projektów w ramach Działania 8.10 W ramach działania 8.10 RPO WZ wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:     

1. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.

2. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.

Cel tematyczny Cel tematyczny 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
Priorytet Inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 10 iii: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenia wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.
Cel interwencji Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie, w tym poprawa kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych tych osób.
Kwota dofinansowa -nia 8 000 000,00 zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 10%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 90%  (w tym 85% EFS oraz 5 % budżetu państwa na podstawie Kontraktu Terytorialnego)
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 18 stycznia 2016 r.
Miejsce składania wniosków Oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym do IOK w siedzibie/na adres:

A. Mickiewicza 4170-383 Szczecin pok. 312.

Termin dostarczenia oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym musi wpłynąć do IOK w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 18 stycznia 2016 r.

Sposób

i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.ploraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Informacja

o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich:www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,

tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,

tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Pliki do pobrania Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu