Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1

Dodano przez: admin | 30 września 2015

Wstępna informacja

o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanym na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Termin, składania wniosków od 15.12.2015 r. do 11.02.2016 r.
Typ projektów w ramach Działania 7.1 W ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020 możliwy jest do realizacji następujący typ projektów:

 1. Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym obejmujące następujące typy operacji:
 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej uwzględniające wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w ramach usług Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej,
 2. Instrumenty aktywizacji zawodowej uwzględniające wsparcie osób i rodzin osób niepełnosprawnych w ramach usług Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 3. Kompleksowe programy, realizowane na podstawie indywidualnych planów działań, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
 • Usługi wspierające aktywizację zawodową w tym m.in.: finansowanie trenera pracy, doradcy zawodowego,
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji, zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej
 • i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
 • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia); Specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
 • Jednorazowy dodatek relokacyjny.
Cel tematyczny Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Priorytet Inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Cel interwencji Celem interwencji jest aktywizacja społeczno-zawodowa z wykorzystaniem m.in. instrumentów aktywizacji: edukacyjnej, społecznej czy zawodowej.
Kwota dofinansowania 15 000 000,00  zł.
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 15%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 85 %.
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 16.02.2016 r.
Miejsce składania wniosków Oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 314.

Termin dostarczenia oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), oświadczenie o złożeniu wniosku w systemie informatycznym musi wpłynąć do IOK w terminie 5 dni od dnia  zakończenia naboru tj. do dnia 16 lutego 2016 r.

Sposób i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.ploraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Informacja o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu Szczegółowe informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl, www.rpo.wz.pl oraz na portalu funduszy europejskich:www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211,

tel. 91 42 56 163, 91 42 56 164, efs@wup.pl

oraz

– Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26,

tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026, efskoszalin@wup.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

Pliki do pobrania Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu