Działanie 7.3 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 maja 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16, Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto, na podstawie art. 44 ust.5 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

Lista członkow KOP Działanie 7.3
Lista członkow KOP Działanie 7.3
Lista_czlonkow_KOP_7.3_2016_05_23.pdf
167,8 KiB
199 Downloads
Szczegóły
Lista rankingowa Działanie 7.3
Lista rankingowa Działanie 7.3
lista_rank_7.3_2016_05_23.pdf
228,6 KiB
204 Downloads
Szczegóły