Konferencja pt. „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 czerwca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 21 czerwca 2017 roku, w celu przybliżenia zagadnień związanych z możliwościami zatrudnieniowymi i szkoleniowymi dla ludzi młodych (do 29 roku życia), zorganizował konferencję połączoną z targami pn.: „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.
Wydarzenie otworzył wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj, który przywitał gości konferencji i towarzyszących jej targów.
W trakcie konferencji przedstawiony został przez WUP w Szczecinie, reprezentowany przez wicedyrektor ds. EFS  Panią Agnieszkę Idziniak, stan wdrażania EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz POWER 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim.
Ponadto przedstawiciel BGK wskazał możliwości jakie niesie inicjatywa JEREMIE w kontekście pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Niezwykle interesującym elementem konferencji było wystąpienie przedstawiciela PARP dotyczące nowego narzędzia jakim jest  Baza Usług Rozwojowych. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników konferencji, którzy licznie dopytywali o szczegóły dotyczące BUR.
Wydarzenie swoim udziałem zaszczycił również przedstawiciel  Ministerstwa Rozwoju, w osobie Pani Sylwii Kowalczyk, która przedstawiła stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Polsce. Kolejnymi elementami wydarzenia było przedstawienie działań re alizowanych w ramach POWER przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oraz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Podczas wydarzenia przedstawione zostały również przykłady dobrych praktyk, na podstawie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim.
Konferencję podsumował i zakończył wicedyrektor WUP w Szczecinie Pan Wojciech Okupski.
Jednocześnie z konferencją odbywały się zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie targi, w których brały udział m.in. instytucje zajmujące się dystrybucją środków europejskich w województwie zachodniopomorskim, instytucje zajmujące się statutowo pomocą ludziom młodym, ZUS, OHP, instytucje rynku pracy w tym Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, projektodawcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
Targi wzbudziły zainteresowanie zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy licznie odwiedzili nasze stoiska.
Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego , doradców EURES lub doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Zaprezentowane zostały możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla osób młodych do 29 roku życia oraz pozyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto doradcy EURES przedstawiali możliwości skutecznego poruszania się na europejskim rynku pracy oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG. Natomiast doradcy zawodowi z CIiPKZ prowadzili doradztwo zawodowe i pomagali chętnym w zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej. Wśród wielu atrakcji związanych z targami, odwiedzający aktywnie uczestniczyli w planszowej grze ekonomicznej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”, przygotowanej przez CIiPKZ. Uuczestnicy mieli możliwość wcielenia się w rolę przedsiębiorców i w czasie rzeczywistym sprawdzenia mechanizmów zarządzających rynkiem.
Inicjatywa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotycząca przybliżenia oferty na rynku pracy dla ludzi młodych spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników wydarzenia.
Prezentacje z konferencji:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – “Stan wdrażania EFS w ramach RPO WZ 2014 – 2020 oraz PO WER 2014-2020”

 

Bank Gospodarstwa Krajowego – “Inicjatywa JEREMIE 2 w RPO WZ – preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – Działanie 6.4”

 

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych – Aleksander Igielski – „Zachodniopomorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej osób młodych w branży logistyczno-transportowej”

 

Ministerstwo Rozwoju – “Stan wdrażania PO WER”

 

Zachodniopomorska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie – “Projekty realizowane przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie”

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – “Baza Usług Rozwojowych – rejestracja i funkcjonowanie podmiotów”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie – “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Koszalinie i powiecie koszalińskim”

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie -” Rozwój kwalifikacji i kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie”