Konferencja pn. “Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z POIiŚ w perspektywie 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020 – nowa perspektywa”

Dodano przez: admin | 11 grudnia 2015

W dniach 7-8 grudnia 2015 r., w Świnoujściu odbyła się konferencja, której celem było przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań, ale także wymiana doświadczeń między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych oraz ich beneficjentami.

Podczas tego wydarzenia przedstawione zostały informacje, dotyczące efektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz roli WFOŚiGW w Szczecinie, jako Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020.

Ważną częścią w programie VII Konferencji WFOŚiGW w Szczecinie była debata, poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którą poprowadził redaktor Artur Osiecki. O nowych możliwościach, które daje RPO WZ 2014-2020, rozmawiali: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Poseł Stanisław Gawłowski, Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina, Krystian Szczepański – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, a także Andrzej Lebdowicz – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Świnoujście.

W indywidualnym wystąpieniu Pan Andrzej Przewoda– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zaprezentował warunki dotyczące wdrażania RPO WZ 2014-2020 w trzech obszarach realizowanych przez WUP, czyli rynek pracy, włączenie społeczne oraz edukację.

Dla uczestników konferencji została uruchomiona specjalna strefa informacyjna w której przedstawiciele Biura Informacji i Promocji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odpowiadali na pytania zgromadzonych gości przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój m.in. na działania aktywizujące mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości, gospodarkę niskoemisyjną, projekty proekologiczne.Prezentowane były także wydawnictwa dotyczące dobrych praktyk zrealizowanych projektów w ramach m.in. ekonomii społecznej ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.