Komunikat w ramach naboru wniosków nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 5 maja 2022

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, a także koniecznością reagowania na sytuację związaną z kryzysem uchodźczym informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło działania mające na celu usprawnienie procesu udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przybywającym do Polski, poprzez możliwość objęcia tych osób wsparciem jako grupy docelowej w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzano częściowe zawieszanie stosowania niektórych rozdziałów w ramach Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwziąć z udziałem środków EFS w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020.

Zakres zawieszenia dokumentu podano do wiadomości w postaci komunikatu opublikowanego na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w zakładce Prawo i dokumenty. W tym celu zalecane jest monitorowanie ww. strony internetowej tak, aby wsparcie udzielane osobom z terenu Ukrainy, które przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. udzielane było zgodnie z obowiązującymi zasadami.