Komunikat dotyczący brzmienia kryterium wyboru projektów w ramach naboru nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16

Dodano przez: admin | 2 marca 2016

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej możliwa jest realizacja działań w typach projektów 3, 4 i 5, wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w 1 i/ lub 2 typie projektu (z wyłączeniem realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami).

W opublikowanym w dniu 1 marca 2016 r. Regulaminie konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 kryterium dopuszczalności nr 5 posiada brzmienie Działania w typach projektów 3, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w 1 typie projektu. Warunek ten nie dotyczy realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami (Typ projektu 3 – 5).

W związku z powyższym Komitetowi Monitorującemu RPO WZ 2014-2020 zostanie przedłożona propozycja zmiany treści ww. kryterium na posiedzeniu, które zaplanowano na dzień 22 marca 2016 r.

W przypadku zmiany brzmienia kryterium Regulamin konkursu zostanie niezwłocznie zaktualizowany w przedmiotowym zakresie.