KOMUNIKAT DLA NABORU NR RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 4 września 2020

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami Projektodawców w zakresie możliwości wykorzystania zakupionego w ramach projektów wyposażenia/ sprzętu w działalności gospodarczej podmiotu, Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie informuje, iż możliwym jest  wykorzystywanie ww. wyposażenia/ sprzętu w działalności gospodarczej podmiotu (działalności komercyjnej) w następujących przypadkach:

Jeżeli zakład opieki zdrowotnej w przewarzającej części prowadzi działalność niegospodarczą (finansowaną w ramach kontraktu z NFZ) oraz dodatkowo prowadzi pomocniczą działalność gospodarczą (finansowaną ze źródeł innych niż kontrakt z NFZ), tj. działalność gospodarcza nieprzekraczająca 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury ZOZ i projekt nie zostanie objęty właściwymi regułami pomocy de minimis/ pomocy publicznej. W takim przypadku Projektodawca nie oznacza tych wydatków w karcie wydatku jako podlegające regułom pomocy de minims/ pomocy publicznej a w części G.10 zawiera wszystkie wymagane informacje Instrukcją wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu dla części G 10 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczna i pomocą do minimis.

Jeżeli zakład opieki zdrowotnej prowadzi działalność gospodarczą (finansowaną ze źródeł innych niż kontrakt z NFZ) przekraczającą 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury ZOZ i projekt zostanie objęty właściwymi regułami pomocy de minimis/ pomocy publicznej.  W takim przypadku Projektodawca oznacza te wydatki w karcie wydatku właściwą podstawą prawną udzielania pomocy: pomocy de minims lub pomocy publicznej (zgodnie z wyborem rodzaju pomocy) oraz zawiera wszystkie wymagane informacje Instrukcją wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu dla części G 10 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczna i pomocą do minimis. Objęcie wydatków zarówno pomocą de minimis jak i pomocą publiczną w tym przypadku umożliwiają korzystanie z wyposażenia/ sprzętu w prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej.