Kolejne z cyklu szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 9 września 2016

Dnia 9 września 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do przedstawicieli instytucji, które zostały wykazane na liście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursówna dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zDziałania 6.7Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowychoraz Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Celem szkolenia było zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014, a wzięło w nim udział 20 osób z terenów województwa zachodniopomorskiego, objętych Kontraktami Samorządowymi.
Podczas spotkania omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI2014, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.