Kolejne szkolenie “Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI 2014”

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 19 października 2016

14 października 2016 r. w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI 2014”.

 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WZ 2014 – 2020.

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem systemu informatycznego LSI 2014. Wzięło w nim udział 22 osoby bezpośrednio zaangażowane w prace związane z aplikowaniem o środki pochodzące z RPO WZ 2014 – 2020.

Podczas spotkania omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI 2014, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.