Jak skorzystać z Programu

Dodano przez: admin | 24 listopada 2015

Witamy na portalu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotyczącym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Regionalny Program Operacyjny oparty jest na trzech filarach

 • Regionalne dokumenty programowe;
 • Doświadczenia i dobre praktyki powstałe w trakcie realizacji PO KL oraz RPO WZ 2007 – 2013, oraz doświadczenia związane z implementacją instrumentów finansowych w ramach narzędzi JEREMIE i JESSICA;
 • Strategiczne kierunki i zasady rozwoju przyjęte na poziomie Polski i Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020

RPO jest programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszarem realizacji jest województwo zachodniopomorskie.

Główne obszary wsparcia RPO to:

 • gospodarka
 • infrastruktura
 • społeczeństwo

Szczególnie istotnym działaniem realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej będzie wsparcie dla tworzenia miejsc pracy w regionie. Obok podnoszenia kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, wsparcie RPO WZ nakierowane będzie na szeroko rozumiany rozwój kapitału ludzkiego. Dotyczy to m.in. rozwoju i poprawy sytuacji w obszarze oświaty. Wsparcie to kierowane będzie zarówno na działania o charakterze nieinwestycyjnym, jak i infrastrukturalnym. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju nowoczesnego rynku pracy ma wsparcie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, co również znalazło odzwierciedlenie w zapisach RPO WZ 2014 – 2020.

Wsparcie także nakierowane będzie m.in. na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów wiejskich i miejskich. Działania w ramach RPO WZ 2014 – 2020 obejmują również interwencję w zakresie poprawy jakości infrastruktury zdrowotnej i społecznej, a także – komplementarnie – realizacji działań rewitalizacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych, które mogą mieć znaczący wpływ na aktywność zawodową odbiorców wsparcia.

Łączna alokacja UE na RPO WZ 2014-2020 wynosi 1 601 239 216 EUR, z czego 1 150 818 353 EUR z EFRR i 450 420 863 EUR z EFS.

Minimalne zaangażowanie środków krajowych, szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ogólnego, zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% wynosi w momencie programowania 282 571 630 EUR.

Rola Instytucji Pośredniczącej

WUP pełni rolę instytucji pośredniczącej i jest odpowiedzialny za wdrożenie czterech osi priorytetowych:

VI RYNEK PRACY

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy;
6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych
6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych , przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement
6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe
6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych
6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
7.2 Usługi reintegracjii rehabilitacji społeczno-zawodowej w KIS, CIS, ZAZ, WTZ
7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej
7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)
7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie
7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

VIII EDUKACJA

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

X POMOC TECHNICZNA

10.1 Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ

Kto może dostać dofinansowanie.

W ramach Osi Priorytetowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o dofinansowanie projektów ubiegać się mogą różnorodne podmioty, w tym:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje nauki i edukacji, rynku pracy oraz integracji społecznej,
 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki dotyczące potencjalnego realizatora projektu, jakie mogą zostać określone w regulaminie danego naboru wniosków.

Osoby prywatne chcące skorzystać z Programu (tj. zainteresowane np. szkoleniem, stażem lub dotacją na założenie własnej firmy) mogą wziąć udział w realizowanych projektach.

W jaki sposób można ubiegać się o środki RPO WZ.

Projekty w ramach Osi Priorytetowych VI Rynek Pracy, VII Włączenie społeczne oraz VIII Edukacja wybierane są w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (np. powiatowe urzędy pracy).

W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez IP. Podmioty zainteresowane realizacją projektów, mogą składać wnioski w ściśle określonych terminach, w odpowiedzi na ogłaszane konkursy.

Wybór określonego trybu należy do Instytucji Pośredniczącej.

Na każdy rok opracowywany jest harmonogram naboru wniosków.

Dla każdego naboru przygotowywany jest regulamin oraz organizowane jest spotkanie informacyjne.

Wnioski Aplikacyjne należy przygotowywać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych LSI 2014.