Interpretacja IZ w sprawie kosztów pośrednich powiatowych urzędów pracy

Dodano przez: admin | 21 sierpnia 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło stanowisko w związku z pojawiającymi się zapytaniami na temat kosztów pośrednich, które można finansować w ramach projektów pozakonkursowych przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z art. 9 ust.2 d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z EFS w szczególności na:

  • Pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów współfinansowanych z EFS i FP,
  • Zakup i amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla PUP, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów współfinansowanych  z EFS i FP,
  • Koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo zatrudnionych w PUP do obsługi  projektów współfinansowanych z EFS

– do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków EFS i FP”.

 

W związku z tym, że w ww. przepisie ustawy został wskazany katalog otwarty, należy przyjąć, iż w ramach projektów PUP realizowanych na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków FP w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, możliwe jest finansowanie na podstawie art. 9 ust.2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, następujących kosztów pośrednich:

  • Kosztów pomocy i doradztwa prawnego powiatowemu urzędowi  pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektu współfinansowanego z EFS i Funduszu Pracy,
  • Kosztów zakupu lub amortyzacji sprzętu oraz zakupu materiałów biurowych dla powiatowego urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacja projektu współfinansowanego z EFS i Funduszu Pracy,
  • Kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nowo zatrudnionych powiatowych urzędach Placydo obsługi projektów współfinansowanych z EFS,

oraz

  • Innych kosztów administracyjnych projektu , niemniej jednak tylko takich, które związane są ściśle z realizacją zadań w ramach zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS, tj. takich których obowiązek realizacji przez powiatowe urzędy pracy jest nałożony przepisami unijnymi i krajowymi oraz wynika z zawartych umów o dofinansowanie projektu w szczególności kosztów działań informacyjno – promocyjnych projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych).

Należy zaznaczyć, że z uwagi na konstrukcję zapisu ustawy , tj. wskazanie możliwości finansowania wyłącznie kosztów zarządzania projektami, nie jest możliwe ujmowanie w tej kategorii kosztów wszystkich, kosztów wskazanych w katalogu kosztów pośrednich określonych w podrozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
W szczególności brak jest możliwości finansowania takich kosztów jak:

– wynagrodzenie innego personelu niż ten wskazany w pkt 3 art.9 ust. 2d ustawy;

– kosztów utrzymania powierzchni biurowych i wszelkiego rodzaju opłat z tym związanych w szczególności kosztów ochrony czy kosztów sprzątania pomieszczeń.