Działania 1.9, 1.17 oraz 6.4. Nabór wniosków o dofinansowanie (tryb pozakonkursowy)

Dodano przez: Daniel Sawicki | 2 listopada 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Wojewódzki Urząd Pracy ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 realizowanego w formule projektu zintegrowanego w ramach działań 1.9, 1.17 oraz 6.4.
Numer naboru:
RPZP.01.09.00-IZ.00-32-001/16 – działanie 1.9
RPZP.01.17.00-IZ.00-32-001/16 – działanie 1.17
RPZP.06.04.00-IP.02-32-001/16 – działanie 6.4

Informacja o naborze:
 
Termin, od którego można składać wnioski: 2 listopada 2016 r.
 
Termin, do którego można składać wnioski: 14 listopada 2016 r.
 
Termin rozstrzygnięcia naboru: Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy
                       
Miejsce składania wniosków:
Pisemne wnioski, odpowiednio dla poszczególnych działań i naborów, można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub drogą pocztową bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego
 1. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30,70-203 Szczecin (w zakresie działania 1.9 oraz 1.17)
 lub
Wojewódzki Urząd Pracy
 1. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin (w zakresie działania 6.4)
 
Termin rozstrzygnięcia naboru:
Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy
Sposób składania wniosków:
Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na dostarczeniu wniosków wraz z załącznikami podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, w wersji:
 • papierowej,w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosków (decyduje data wpływu) odpowiednio do siedziby Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie działań 1.9 i 1.17 lub do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie działania 6.4.
oraz
 • elektronicznej,w formie dokumentu Word i Pdf na adres e-mail instrumentyfinansowe@wzp.pl w zakresie działań 1.9 i 1.17 oraz instrumentyfinansowe@wup.pl w zakresie działania 6.4 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosków (decyduje data i godzina otrzymania dokumentacji aplikacyjnej – do godz. 15.30 dnia 14 listopada 2016 r.).
Na co i kto może składać wnioski?
 
Kto może składać wnioski?
Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosków w ramach działań 1.9, 1.17 oraz 6.4 jest Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekt pozakonkursowy wdrażany w formule projektu zintegrowanego realizuje przedsięwzięcie pt. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 w celu:
 • podniesienia konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, polepszenia warunków do inicjowania i rozwoju MŚP poprzez zapewnienie szerokiego wachlarza usług wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju,
 • zwiększenia liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw oraz utworzonych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach
 
Kryteria wyboru
Stanowią załącznik do informacji o naborze.
Finanse:

 

 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR/EFS wynosi:
85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Ogólna pula środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020przeznaczona na instrumenty finansowewynosi:
397 991 330 PLN
Niezbędne dokumenty:
 1. Formularz Wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie
 3. Formularz Strategii Inwestycyjnej
 4. Kryteria wyboru podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu
 Inne ważne informacje:
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.
Pytania i odpowiedzi
Pytania prosimy kierować mailowo na adres:
 • w zakresie działania 1.9 i 1.17: instrumentyfinansowe@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 187
 • w zakresie działania 6.4: instrumentyfinansowe@wup.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 42 56 212, 91 42 56 268.
Załączniki
Załączniki
zalaczniki.7z
242,4 KiB
79 Downloads
Szczegóły