Informacja po szkoleniu zrealizowanym 13.11.2017r.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 listopada 2017

Dnia 13 listopada 2017 r. w sali Medioteki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, realizacja polityk horyzontalnych na poszczególnych etapach realizacji projektu (etap planowania, wdrażania, trwałości). Wzięło w nim udział 26 osób.
Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 12 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.
Prezentacja ze szkolenia