Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków

Dodano przez: Daniel Sawicki | 30 kwietnia 2019

Instytucja Pośrednicząca RPO WZ przypomina, że zgodnie z zapisami Rozdziału 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, występuje zakaz podwójnego finansowania wydatków, a tym samym zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.