Informacja dla Projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Dodano przez: admin | 15 stycznia 2016

Instytucja Pośrednicząca (IP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) informuje, iż w związku z planowanymi zmianami kryteriów wyboru projektów w zakresie administracyjności, mających umożliwić wnioskodawcy dokonania poprawy lub uzupełnienia na etapie oceny zgodności wniosku z kwalifikowalnością wydatków, nastąpi aktualizacja wszystkich opublikowanych regulaminów konkursów.

Zmiany kryteriów zostaną przedstawione na posiedzeniu Komitetu Monitorującego planowanego na dzień 28.01.2016 r. Aktualizacja regulaminów konkursów nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian, o których mowa powyżej. Tym samym dla Działań 8.10 oraz 7.1 RPO WZ planowane jest wydłużenie terminów trwania naboru wniosków, zgodnie z poniższą tabelą.

Numer Działania Pierwotny termin zakończenia naboru Planowany termin zakończenia naboru
8.10 25.01.2016 22.02.2016
7.1 11.02.2016 25.02.2016

Jednocześnie IP zaleca Projektodawcom wstrzymanie się ze składaniem wniosków w ramach ogłoszonych konkursów do czasu aktualizacji regulaminów.