Często zadawane pytania

Najczęściej pojawiające sie pytania dotyczące Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznegoi zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejsiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020

Pytania dotyczące programu

Chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz o inne rodzaje placówek, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego) do 14 dzieci.
Przekształcenie musi nastąpić w trakcie realizacji projektu. Jeśli PES nie przekształci się w PS dotacja powinna być uznana za niekwalifikowalną.
Przez placówkę opiekuńczo-pobytową należy rozumieć wyodrębnioną funkcjonalnie instytucję lub jej część posiadającą własne zasoby lokalowe i kadrowe służące świadczeniu usług opiekuńczych oraz spełniająca warunki o których mowa w Wytycznych dotyczące kultury organizacyjnej i liczby miejsc.
W opinii MIiR nie jest zasadne doprecyzowanie wieku. Pułap wiekowy nie jest wskazany także w ustawie o pomocy społecznej, więc i nie wydaje się zasadne regulowanie tego w dokumencie, jakim są wytyczne horyzontalne. Zakładamy, że do skorzystania z usług opiekuńczych nie zgłaszają się osoby, które takich usług nie potrzebują. Jeśli IZ RPO uzna za zasadne możliwe jest doprecyzowanie podeszłego wieku w Wytycznych programowych.
Zapisy w Wytycznych dotyczące trwałości należy rozumieć jako gotowość pomiotu do świadczenia usługi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu (np. pobyt dzienny) i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.
Jest to katalog otwarty. Rozdział 3 pkt 25 stwierdza, że do usług świadczonych w lokalnej społeczności należą w szczególności usługi wymienione w tym punkcie.
Nie jest możliwe finansowanie świadczeń pieniężnych, w tym różnego rodzaju dodatków i dofinansowań.
Zapisy Wytycznych jasno precyzują, że w przypadku usług opiekuńczych wsparcie musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Wyjściowe są dane z roku poprzedzającego czyli w opisywanym przypadku 100 osób/miejsc. Sfinansować można n miejsc, przy czym u danego beneficjenta musi wówczas funkcjonować liczba miejsc w wysokości 100+n. Oznacza to konieczność zawarcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dot. zwiększenia skali świadczenia usług, w celu uniknięcia sytuacji, w której beneficjent przed projektem lub w okresie trwałości zamyka miejsca, a tym samym nie następuje wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.
Nie ma obowiązku zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej, ale wymagane jest osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Wybór instrumentów jest uzależniony od indywidualnej diagnozy uczestnika projektu i ustalonej dla niego ścieżki reintegracji.
Uczestnik projektu OPS/PCPR zakwalifikowany do III profilu może zostać objęty wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI.
Odp: Decyzja w tej sprawie należy do IZ RPO. W opinii MIiR jest to zasadne, o ile:

- jest poprzedzone faktyczną analizą potrzeb
- szkolenia są elementem projektu, który zapewnia wsparcia w postaci usług opiekuńczych, a przeszkolone osoby pracują w ramach projektu świadcząc usług opiekuńcze
Zgodnie z zapisami Programu Wiedza Edukacja Rozwój, w przypadku projektów powiatowych urzędów pracy osobom młodym do 25 rż od w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 rż od dnia przystąpienia przystąpienia do projektu, ma zostać zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, co oznacza w praktyce, iż w projektach PUP nie jest możliwe udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym w wieku 18 - 24 lata zarejestrowanym dłużej niż 4 miesiące.

Jednak biorąc pod uwagę liczne informacje, że nadal w rejestracjach PUP figuruje duża liczba takich osób młodych pozostających bez pracy dłużej niż 4 miesiące i by nie prowadzić do niezasadnego i niecelowego wykluczenia z możliwości objęcia wsparciem znaczącej grupy młodych osób bezrobotych, IZ PO WER informuje, iż w 2015 r. do projektów PUP będzie można również kwalifikować osoby pozostajace bezrobotnymi dłużej niż 4 miesiące. W takiej sytuacji okres 4 miesięcy będzie liczony od dnia przystapienia do projektu. W przypadku osób młodych nowozarejestrowanych okres 4 miesięcy będzie nadal liczony od dnia rejestracji w urzędzie.

Zastosowane rozwiązanie jest jednak rozwiązaniem przejściowym, które będzie stosowane w PO WER wyłącznie w 2015 r. ze względu na rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej.
Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) z dnia 2 marca 2017 r., punkt 8 podrozdziału 6.5 - Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych stwarza beneficjentowi możliwość niestosowania procedur przy udzielaniu zamówień.

Zgodnie z przypisem 32 do ww. pkt 8 określone przesłanki umożliwiające niestosowanie procedur należy interpretować biorąc pod uwagę wykładnię odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67, umożliwiających zastosowanie trybu niekonkurencyjnego po spełnieniu określonych warunków.

W przedmiotowym piśmie IZ PO WER przedstawiono interpretację wyłączeń od zasady konkurencyjności zawartych w pkt 8. Przywołuje się również dokument opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych tj.: „Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki".

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca PO WER prosi Beneficjentów o zapoznanie się z poniższym dokumentami i stosowanie interpretacji przy realizacji projektów.

Interpretacja przesłanek z punktu 8 Podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020. https://www.wup.pl/images/uploads/koszalin2/interpretacja_IZ_POWER_zamowienia_publiczne_2.03.2017.doc

Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.
https://www.wup.pl/images/uploads/koszalin2/Wytyczne_dot._interpretacji_przeslanek_2010.pdf
W odpowiedzi na maila z dnia 04.09.br., uprzejmie informuję, że typ projektu Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych obejmuje usługi i instrumenty rynku pracy i opierać się będzie na co najmniej trzech elementach pomocy. Na te trzy elementy mają składać się dwie usługi lub instrumenty rynku pracy wskazane jako obligatoryjne w regulaminie konkursu, czyli identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, a także pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe. Kolejne formy wsparcia są fakultatywne i wybierane, gdy wynika to z potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie.

Natomiast w przypadku przeprowadzenia poradnictwa zawodowego z którego wynika, że u uczestnika projektu zachodzi potrzeba pośrednictwa pracy można te formy połączyć (Poradnictwo zawodowe – w tym Indywidualne Plany Działań i Pośrednictwo pracy, mogą występować razem).

Należy pamiętać, że projekty w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracymają na celu wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych i obowiązkowo mają zawierać identyfikację potrzeb. IPD nie może być traktowany jako odrębna forma wsparcia ponieważ to narzędzie służy do identyfikacji potrzeb uczestników i to właśnie na podstawie IPD udzielane jest później wsparcie właściwe w ramach projektu ( staż, szkolenie, doradztwo zawodowe). IPD nie jest rozumiane jako forma aktywizacji w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekty w zakresie aktywizacji zawodowej mają obowiązkowo uwzględniać efektywność zatrudnieniową. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej informuje o odsetku uczestników, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach danego projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Spełnienie kryterium oceniane jest wyłącznie w odniesieniu do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie, z wyłączeniem osób, które podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały dotację/pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2015-2020.
Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu-jak rozumieć ten wskaźnik w przypadku projektu szkoleniowego? Czy chodzi o osoby, które podjęły zatrudnienie po wyjściu z projektu?Wskaźnik ten mierzy liczbę osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujący kwalifikacje lub pracujących po zakończeniu udziału w operacji realizowanej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatem nie chodzi jedynie o osoby pracujące po zakończeniu udziału we wsparciu ale również uczestniczące w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujące kwalifikacje
Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu- jak rozumieć ten wskaźnik w przypadku projektu szkoleniowego? Czy chodzi o osoby, które podjęły zatrudnienie po wyjściu z projektu?

Jest to liczba osób bezrobotnych, którzy otrzymali ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po zakończeniu udziału w operacji realizowanej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ponadto, uprzejmie informuję iż definicje osób bezrobotnych, oferty, pracy, kształcenia ustawicznego, stażu oraz przygotowania zawodowego szczegółowo określone zostały w Załączniku 5.6 do Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER.
Zgodnie z interpretacją MIR, przekazaną w piśmie z dnia 04.03.2015 r. o sygnaturzeDZF.I.860.15.2015.SK.1, zapisy PO WER dotyczące wysokiej jakości zatrudnienia dotyczą jedynie stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego. W związku z tym, wysokiej jakości zatrudnienie rozumiane jest jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej trzech miesięcy i na minimum ½ etatu. W przypadku umów cywilnoprawnych będzie to zatrudnienie na okres minimum trzech miesięcy i wynagrodzeniem odpowiadającym co najmniej minimalnej płacy oraz umożliwiające odprowadzenie pełnych składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych.
W takim przypadku osobę objętą wsparciem należy zastąpić kolejną osobą z listy kandydatów oczekujących na udział w projekcie. W sytuacji, gdy projekt się skończył i osoba objęta wsparciem zrezygnuje, powinna zastąpić ją inna osoba spoza projektu, ponieważ doposażenie stanowiska pracy obliguje pracodawcę do utrzymania miejsca pracy przez okres 24 miesięcy.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Podrozdział 3.2 lit. b) „zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego podrozdziału.”

Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Podrozdział 3.3.3 pkt. 13) „Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia).”

Nie należy mylić pojęcia „przedwczesnego opuszczenia projektu” z pojęciem „opuszczenia programu” stosowanego na potrzeby pomiaru wskaźników.
Jak należy interpretować zapis pkt. 7 – kryterium dostępu, str. 23 Regulaminu naboru: „Dodatkowo w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów 2016 jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien posiadać akceptację przez pracodawców dotyczącą zarówno programu szkoleń jak i efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez uczestników szkolenia”.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru jest to wymóg konieczny do spełnienia kryterium realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji. W przypadku kompetencji wnioskodawca powinien posiadać akceptację przez pracodawców zarówno programu szkolenia jak i efektów kształcenia uczestników szkolenia.
Czy w ramach kosztów pośrednich istnieje możliwość ponoszenie wydatków na zakup sprzętu i materiałów biurowych dla PUP niezbędnych do realizacji projektu czy tylko na wynagrodzenie pracowników bezpośrednio związanych z obsługą projektu?

Odp. Koszty pośrednie w ramach projektu można ponosić zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czy PUP posiadający pełnomocnictwo oraz uchwałę wydane w 2015 roku dla realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz dla Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020, udzielonych do 31.12.2023 r., może posługiwać się nimi również podczas naborów ogłoszonych w 2017 r.?

O stwierdzeniu ważności ww. dokumentów tj. uchwały oraz pełnomocnictwa decydują literalne zapisy w nich zawarte. W zależności od powiatów dokumenty te mają indywidualne brzmienie. Przy weryfikacji uchwał oraz pełnomocnictw w szczególności należy zwrócić uwagę nie tylko na okres ich obowiązywania, ale również na tytuł projektu zawarty w dokumentach. Jeśli tytuł wskazuje konkretną edycję projektu poprzez zastosowanie rzymskiej cyfry I, II, dokument nie może zostać zastosowany w III edycji projektów.
Czy we wniosku o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań kosztowych należy wskazać tylko wartość liczbową ogółem jednego wybranego wskaźnika produktu, np.: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie w ramach Zadania Staże, Zadania Prace interwencyjne itp.?

Nie ma obowiązku rozpisywania wszystkich wskaźników w ramach poszczególnych zadań kosztowych. Projektodawca sam określa, które wskaźniki chce zamieścić i rozpisać w pkt. 4.1 Zadania.
Poprawnym jest zamieszczenie w pkt. 4.1 wskaźnika Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie, gdyż ww. wskaźnik rozpisany na poszczególne formy wsparcia pozwala na ocenę spójności poszczególnych części wniosku np. wskaźników, zadań oraz budżetu projektu.
Jak w projekcie mają zostać zrealizowane wskaźniki horyzontalne dla POWER/RPO (czy realizacja jest po stronie PUP czy pracodawców, czy to jest po stronie kosztów pośrednich – dotyczy Liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Liczby projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami?


Odp. Wskaźniki horyzontalne odnoszą się do beneficjentów czyli powiatowych urzędów pracy. Nie mogą być ponoszone w ramach kosztów pośrednich projektu.
Czy PUP-y zobowiązane są we wnioskach o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER i RPO WZ do wyboru wskaźników horyzontalnych? Jeśli tak, to czy wybieramy je z listy rozwijanej, czy musimy je wpisać ręcznie (w której części wniosku o dofinansowanie?). Czy mamy wpisać wartość „0”?

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych wymienionych w pkt. 3.4.4 Regulaminu naboru oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu. Monitoring wskaźników horyzontalnych, co do zasady prowadzony jest w celach informacyjnych w związku z czym w przypadku braku możliwości określenia wartości docelowej wskaźnika na etapie konstruowania założeń projektu IP dopuszcza możliwość wprowadzenia wartości docelowej równej 0. Natomiast na etapie realizacji projektu (wniosku o płatność) powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wskaźnika (jeśli wystąpi). Wskaźniki należy zamieścić w pkt. 3.1.1 wniosku o dofinansowanie, w części wskaźniki produktu. Jeżeli nie będzie możliwy wybór wskaźników z listy rozwijanej wskaźniki należy wpisać „ręcznie”.
Czy w przypadku realizacji obligatoryjnych usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, w przypadku osób, które zostały uprzednio (przed przystąpieniem do projektu) objęte ww. usługą konieczne jest ponowne udzielenie przedmiotowego wsparcia?


W przypadku, gdy osoba przystępująca do projektu PUP posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe), może się kwalifikować do projektu PUP, a udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu PUP.

Jednocześnie, przy interpretacji powyższego należy uwzględnić pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.08.2015r. znak: DZF.VI.8460.14.2015.AZ.1, NK:232539/15 dot. określenia momentu rozpoczęcia udziału w projekcie z uwzględnieniem kwalifikacji uczestnika projektu do I i II profilu pomocy.
Czy zgodnie z zapisami kryterium dostępu nr 7 odnoszącymi się do szkoleń (w szczególności z zapisami uszczegółowienia ww. kryterium – najważniejsze uwagi dotyczące sposobu spełnienia), w ramach projektu mogą być realizowane wyłącznie szkolenia zawodowe? W jaki sposób należy w ramach niniejszego projektu realizować szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (dla osób, które będą ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i będą musiały/chciały z takiego wsparcia skorzystać)? Nie są to bowiem szkolenia zawodowe sensu stricto, nie można ich odnieść do branży/zawodów określonych w Barometrze zawodów, nie będą one również potwierdzone stosownym zaświadczeniem od konkretnego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia danej osoby (gdyż celem jest samo zatrudnienie, a nie zatrudnienie jako pracownika innego pracodawcy)?

W ramach projektu możliwe jest również organizowanie szkoleń innych niż zawodowe. Efektem tych szkoleń zgodnie z kryterium dostępu nr 9 musi być uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Zgodnie z powyższym szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej (typu ABC przedsiębiorczości), stanowiące uzupełnienie wsparcia w postaci udzielenia środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, powinny spełniać powyższy warunek, tj. prowadzić do nabycia odpowiednich kompetencji.
Ze względu na fakt, że szkolenia typu ABC przedsiębiorczości nie są szkoleniami zawodowymi nie podlegają wymogom określonym w kryterium dostępu nr 7, tzn. nie trzeba ich odnosić do branż/zawodów wskazanych jako deficytowe w Barometrze ani nie trzeba ich potwierdzać zaświadczeniem od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby korzystającej z ww. szkolenia.
Czy IP dopuszcza możliwość realizacji szkoleń zawodowych zgodnie z zawodami deficytowymi określonymi w Barometrze zawodów zarówno dla danego powiatu, jak i dla powiatów ościennych, ze względu iż osoby bezrobotne poszukują zatrudnienia w swoim oraz w ościennych powiatach (w szczególności dotyczy to osób zamieszkujących skrajne obszary danego i powiatu, dla których naturalnym rynkiem pracy jest powiat ościenny – np. mieszkańcy powiatu gryfińskiego szukają zatrudnienia w Szczecinie jak i w powiecie pyrzyckim i myśliborskim)?

Zgodnie z uwagami dotyczącymi sposobu spełnienia kryterium nr 7 w projekcie : „Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie/lub w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu”. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru zawodów deficytowych z powiatów ościennych.
Czy zapis dotyczący dokumentu Barometr zawodów 2016 odnosi się do dokumentu, który został sporządzony i wydany w 2015 r. i był prognozą zawodów na rok 2016? W związku z faktem, iż szkolenia w ramach projektów w założeniu mają odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy i służyć podjęciu zatrudnienia przez ich uczestników to czy nie należało by odnieść się do dokumentu Barometr zawodów 2017 opracowanym na rok bieżący, a nie odnosić się do już nieaktualnego Barometru 2016?


Regulamin naboru odnosi się do Barometru zawodów 2016 r. (sporządzony i wydany w 2015 r.). Regulamin naboru zostanie zaktualizowany tak, by odnosił się do najbardziej aktualnego dokumentu. Aktualizacja Regulaminu naboru nastąpi po zatwierdzeniu przez Komitet MonitorującyUchwały w sprawie zmian w szczegółowych kryteriach wyboru zawartych w Rocznych Planach Działania na 2017 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER (planowany termin 10 lutego 2017 r.).

Najczęściej pojawiające sie pytania w ramach konkursu 8.10 RPO WZ

W przypadku, gdy wydatek ponoszony jest na terytorium UE (nie ma przepływów finansowych z krajami nienależącymi do UE) to nie ma konieczności uzasadniania takiego wydatku. W podanym przykładzie fakturę wystawia podmiot z UE więc należy przypuszczać, iż do niego będzie kierowana zapłata i nie ma konieczności uzasadniania wydatku, gdyż będzie ponoszony on na terytorium UE. Ponadto, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (część G9 Uzasadnienie wydatków – Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE) „tę cześć uzasadnienia wydatków uzupełnia tylko Wnioskodawca, który będzie ponosić wydatki w ramach projektu poza terytorium UE w rozumieniu podrozdziału 8.1 Wytycznych kwalifikowalności; co do zasady tego typu wydatki są niekwalifikowalne w ramach projektu, chyba że Regulamin konkursu/naboru lub Wezwanie do złożenia wniosku dopuszcza możliwość ich poniesienia.”
Zgodnie z regulaminem konkursu Beneficjent może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. Nie ma natomiast przeciwwskazań ku temu, aby dany Beneficjent w innych projektach występował jako Partner.
Regulamin konkursu nie przewiduje minimalnej liczby uczestników wspieranych w ramach projektu. Należy mieć jednak na względzie racjonalność działań zakładanych w projekcie.
Regulamin konkursu nie podaje minimalnego okresu realizacji projektu. Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku realizacji projektu obejmującego szkolenia językowe należy zaplanować je w oparciu o wymagania dotyczące Stawki jednostkowej obejmującej 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa. Należy mieć to na względzie planując długość trwania projektu.
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 należy wskazać projekty inne niż wymienione w pkt. B 9.1, B 10, z którymi przedmiotowy projekt jest powiązany i w jakim zakresie. Należy wskazać tytuł projektu, jego numer/numer umowy o dofinansowanie, nazwę projektodawcy, obszar realizacji, grupę docelową, jego założenia, działania oraz planowane/zrealizowane wskaźniki. Ma to na celu m.in. wskazanie, czy projekt jest elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia, czy jest uzależniony od przeprowadzenia innego projektu, czy realizacja jednego przedsięwzięcia wzmocni trwałość drugiego, czy pozostaje on w związku z realizacją innych projektów w ramach tego samego lub innego programu operacyjnego, czy projekty rozwiązują ten sam problem, czy są adresowane do tej samej grupy docelowej i/lub tego samego terytorium.
Możliwe jest podwojenie stawki jednostkowej na jednego uczestnika projektu, tj. zaplanowanie 120 godzin zajęć w ramach kosztów w wysokości podwójnej stawki jednostkowej.
W przypadku usług cateringowych Wnioskodawca samodzielnie określa formę kosztów we wniosku o dofinansowanie np. wg. stawek rynkowych. Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i być niższa, jeżeli finansowany jest mniejszy zakres usługi. Wydatek kwalifikowalny, powinien być uzasadniony specyfiką realizowanego projektu i potrzebami grupy docelowej.
Stawki jednostkowe obowiązują jedynie w przypadku kursów językowych. Wartość szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe powinna być zgodna ze stawkami rynkowymi dla takich szkoleń. Realizowane działania powinny być zaplanowane z możliwie największą efektywnością przy określonych nakładach finansowych i racjonalnie ulokowane w czasie, tak by nie podnosić kosztów stałych projektu np. poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie.
Informacje zawarte w tabelach w punkcie 5.3.2 Regulaminu konkursu powinny zostać wykorzystane w krótkim opisie projektu (pkt D.1 wniosku) oraz przede wszystkim w opisie poszczególnych zadań znajdujących się w punktach G1.1 Planowane zadania w ramach kosztów bezpośrednich i ich charakterystyka. Forma opisu powinna być adekwatna i możliwie szczegółowa do zaplanowanych działań, tak, aby na podstawie danych dostępnych w SL 2014, osoby do tego uprawnione wiedziały, czego dokładnie dotyczy dane zadanie. Ponadto, w przypadku organizacji szkoleń konieczne jest podanie najważniejszych informacji dotyczących sposobu ich organizacji (miejsce prowadzenia zajęć, liczba edycji kursu, warunki do jego rozpoczęcia, planowane harmonogramy szkolenia z liczbą godzin szkoleniowych, zaangażowana kadra, ramowy opis programu nauczania, materiały szkoleniowe jakie zostaną przekazane uczestnikom).
Szkoła językowa, o ile nie jest Instytucją podlegającą wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania w którym mowa w art. 207 ust. 5 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Niezbędnym jest jednak, aby projekt odpowiadał na zdiagnozowane w naszym regionie problemy.

Przede wszystkim musi być on skierowany do określonej grupy docelowej. Przynajmniej w 90% muszą być to osoby 50+ lub/i osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie włącznie). Bardzo istotne jest, aby osoby te były z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji. Muszą one więc samodzielnie zgłosić chęć udziału w projekcie unijnym, a co za tym idzie, powinien Pan zorganizować rekrutację otwartą w tym sensie, że do udziału w organizowanym kursie zgłosić się może każdy kto spełnia założenia ujęte w Regulaminie Konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno komunikacyjnych i porozumiewania się językach obcych.
Nie przewiduje się limitów kosztów na uczestnika w ramach szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe (koszty takie muszą być podyktowane stawkami rynkowymi). Limity kosztów na uczestnika przewidziane są jednak w ramach szkoleń językowych, które objęte są nieprzekraczalnymi stawkami jednostkowymi. Poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).
W projekcie mogą wziąć udział osoby, pracujące w jednej instytucji. Nie istnieją ograniczenia ilościowe, natomiast Projektodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby te osoby przystępowały do udziału w projekcie z własnej inicjatywy. Niedopuszczalne jest, aby pracodawca kierował swoich pracowników do udziału w projekcie realizowanym w ramach niniejszego działania.

Weryfikowana będzie trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej oraz stopnia i sposobu w jakim projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych, które projekt ma rozwiązać albo załagodzić. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu . Niezbędna jest weryfikacja osób z terenu województwa zachodniopomorskiego na poczet prawidłowej realizacji projektu, natomiast Regulamin naboru nie narzuca obowiązku dokumentowania i weryfikacji miejsca zatrudnienia uczestników przez Projektodawcę. W Regulaminie 8.10 nie przewiduje się wydatków objętych pomocą publiczną. Wnioskodawca, aby zapobiec zrekrutowaniu 100 % osób pracujących w jednej instytucji może w momencie rekrutacji sam określić procentowo ilość osób biorących udział w danym szkoleniu i pochodzących z jednej instytucji.
Zgodnie z europejskimi ramami kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) „kwalifikacja” oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami.

Poprzez właściwy organ uprawniony do formalnego potwierdzenia uzyskania kwalifikacji należy rozumieć instytucje zapewniające odpowiedni proces walidacji oraz certyfikowania uzyskiwania kwalifikacji. Przykładami instytucji certyfikujących są: uczelnie, okręgowe komisje organizacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej lub instytucje przeprowadzające egzaminy (np. językowe, finansowe, komputerowe) w oparciu o międzynarodowe standardy egzaminacyjne. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
Odsetek 75% uczestników, którzy w wyniku udziału w projekcie uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje potwierdzone dokumentem, jest obowiązkowy w stosunku do wszystkich uczestników projektu, także osób niepełnosprawnych. Jest to jedno z kryteriów dopuszczalności (zgodność wsparcia, pkt 6.) i zgodnie z nim „Projektodawca powinien zabezpieczyć w taki sposób realizację działań projektowych oraz środków naprawczych by odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i otrzymały certyfikat nie był niższy niż 75%”.
Stawka jednostkowa dotyczy:

- 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa,

- 1 osoby przy liczebności grupy nie przekraczającej 12 osób,

- usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. obejmującej w szczególności koszt organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych opracowywanych przez uczestników projektu, wyposażonej sali (w tym udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do typu niepełnosprawności w przypadku obejmowania wsparciem osób z niepełnosprawnościami), materiałów szkoleniowych, w tym również dostosowanych do specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów wewnętrznych i testów, z wyjątkiem kosztów pośrednich rozliczanych w projekcie oraz kosztów podręczników, zakupionych na potrzeby realizacji usługi szkoleniowej. Stawka nie obejmuje wydatków na zakup środków trwałych oraz nie obejmuje cross-financingu.

Koszty w ramach zarządzania projektem stanowią koszty pośrednie, których katalog znajduje się w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków".

Oraz zgodnie z regulaminem konkursu 8.10 z punktem 5.3.1 podpunkt 3) Zestawienie stawek jednostkowych obowiązujących w województwie zachodniopomorskim, stawka jednostkowa dla osoby niepełnosprawnej jest nieco wyższa (Tabela w regulaminie konkursu strona 50)
Wnioskodawca wykazując wkład własny we wniosku wskazuje, czy mieści się on w kosztach bezpośrednich czy pośrednich. Jeżeli w pośrednich to na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie do umowy wpisuje się kwotę kosztów pomniejszonych o wkład własny. Dodatkowo sposób wyliczenia wkładu własnego należy opisać pod szczegółowym budżetem.
Zgodnie z kryterium premiującym projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby z terenów gmin wiejskich i/lub miejsko/wiejskich z obszaru Spacjalnej Strefy Włączenia. Aby to kryterum mogło być uznane za spełnione projektodawca musi w całości swój projekt skierować do osób zamieszkałych na ww. obszarze. Aby przeprowadzić rekrutację w konkretnych miejscowościach powinna być ona poprzedzona diagnozą wraz z uzasadnieniem dlaczego akurat te miejscowości wymagają większego zaiteresowania się problemem i zamiarem przeprowadzenia projektu z grupą osób zamieszkującą konkretne miejscowości.

Należy pamietać także, iż nie można się zamykać tylko na konkretne miejcowości. Jeżeli do projetu zgłoszą się osoby z miejsowości których Projektodawca nie objął rekrutacją, także powinni mieć mozliwość przystąpienia do projektu.

Ostateczną decyzje o zapisach we wniosku podejmuje Projektodawca, natomiast poprawność i racjonalnopść oceniana jest przez Komisję Oceny Projektów.
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763,zpóźn. zm.);

− osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższymi zapisami, jeżeli organizacja pozarządowa posiada osobowość prawną, ma możliwość aplikowania o środki w ramach ogłoszonego konkursu.
W przypadku realizacji projektu na obszarach Strefy Specjalnego Włączenia, można wybrać opcję nie dotyczy, a w punkcie A.5 należy odpowiednio zaznaczyć opcję tak. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt. Gdy w ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem osób z całego województwa (z powodu szerokiego oferowania wsparcia), lub w przypadku, gdy Projektodawca na etapie pisania wniosku nie jest w stanie określić obszaru realizacji do poziomu powiatu, czy gminy winien on zaznaczyć województwo. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż obszar realizacji jest ściśle powiązany z zaprezentowaną przez Wnioskodawcę analizą problemową, grupą docelową w kontekście terytorialnym, zatem jeżeli Projektodawca nie jest w stanie określić obszaru realizacji z dokładnością do miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku i lokalu należy pola te pozostawić bez wypełnienia.
Należy wybrać właściwy z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu projektu – w przypadku Działania 8.10 RPO WZ będzie to Edukacja.
W regulaminie konkursu wśród kryterium dopuszczalności „zgodność wsparcia” widnieje zapis: poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem ww. zewnętrznego certyfikatu. W związku z tym, że nie dookreślono czy chodzi jedynie o pierwsze podejście do egzaminu, nie ma zapisu zabraniającego sfinansowanie egzaminu poprawkowego. Dokumentacja konkursu nie wprowadza zastrzeżeń w tej kwestii, natomiast Wnioskodawca wskazując taki wydatek we wniosku o dofinansowanie projektu powinien brać pod uwagę planowaną zdawalność egzaminów oraz co za tym idzie efektywność projektu. Ponadto należy pamiętać, że wszystkie wydatki podlegają ocenie pod kątem efektywności oraz adekwatności do zaplanowanych działań i przeznaczonych na nie nakładów finansowych.
W związku z tym, że Działanie 8.10 nie jest nastawione bezpośrednio na wsparcie związane z pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym, nie ma konieczności stosowania się do części zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 związanej z realizacją zadań z art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pkt D.2.1.4 w Generatorze należy opisać zgodnie z dalszą częścią instrukcji. Powinno się tam zatem zamieścić informacje, jakie działania zaplanował Projektodawca, by zakładane w ramach projektu wsparcie było udzielane jego uczestnikom w sposób kompleksowy, zaspakajający ich wszystkie zdiagnozowane potrzeby i oddziaływujący na wszystkie zdiagnozowane problemy/deficyty. Ważnym jest zatem zaprezentowanie w jaki sposób prowadzona będzie diagnoza potrzeb, deficytów i oczekiwań uczestników w kontekście projektu oraz jak wyglądać będzie ścieżka uczestnictwa w projekcie, by w odniesieniu do założonych celów i wskaźników odpowiedzieć w najwyższym stopniu na oczekiwania ostatecznych odbiorców wsparcia.
Nie istnieje wymóg dotyczący konieczności planowania wsparcia obejmującego wszystkich 5 obszarów i 21 kompetencji ujętych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) jak i certyfikowania uczestników projektu z zakresu wszystkich 5 obszarów. Uczestnicy projektu muszą jednak przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę z zakresu wszystkich obszarów ujętych w programie szkolenia oraz zdać przynajmniej jeden z nich. Należy również mieć na uwadze, iż założone w ramach projektu działania powinny być zaplanowane zgodnie z analizą potrzeb grupy obejmowanej wsparciem.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku pkt A.4.2 jeżeli Projektodawca nie jest w stanie określić obszaru realizacji z dokładnością do miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku i lokalu należy pola te pozostawić bez wypełnienia.
W części G7 generatora należy wskazać dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego także w przypadku wnoszenia go w ramach kosztów pośrednich. Ma to stanowić jeden z elementów zabiezpieczenia, dzięki któremu Komisja Oceny Projektów będzie miała pewność, że dany Projektodawca ma odpowiednie warunki do prawidłowej realizacji projektu. Podane zaś wcześniej przykłady są tylko jednymi z wielu dokumentów, które mogą to potwierdzić. Ponadto, zgodnie z instrukcją, w punkcie G.9 generatora należy uzasadnić wniesienie przewidzianego w projekcie wkładu własnego (maksymalnie 2000 znaków).
Wartość bazowa wskaźników, w odniesieniu do projektów rozumiana jest dwojako i tak też jest opisana w Instrukcji. Wnioskodawca sam decyduje którą z nich wybiera – jeżeli realizował wcześniej podobne projekty i ma już na tym polu pewne „osiągnięcia”, to te dane mogą być w jego przypadku wartością bazową. Natomiast bardziej przejrzystą i czytelną formą jest przyjęcie wartości bazowej 0, zwłaszcza jeżeli wskaźniki opisują grupę docelową konkretnego projektu (a nie ogółu np. bezrobotnych). Uogólniając, wartość bazowa powinna być rozumiana jako punkt wyjścia – stan danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Wartość bazowa wskaźnika nie musi się opierać także na dotychczasowych doświadczeniach Wnioskodawcy, ponieważ jeżeli wskaźnik opisywałby np. poziom zdawalności jakichś egzaminów to jego wartość bazowa miałaby wartość większą od 0, ale wynikałoby to z ogólnodostępnych źródeł informacji. Wartość docelowa danego wskaźnika zależy tak naprawdę od rodzaju (nazwy) wskaźnika.

W punkcie Uzasadnienie planowanej wartości (odniesieniu do danych bazowych) należy uzasadnić, dlaczego wartość docelowa wskaźnika została określona na danym poziomie w stosunku do jego wartości bazowej (np. dlaczego jedynie 80% uczestników otrzyma certyfikaty). Oznacza to, że Projektodawca powinien odnieść się to opisanej powyżej wartości bazowej
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie stworzona jest na bazie instrukcji ogólnej, obejmującej zarówno działania z EFS jak i EFRR, co jest spójne z ideą stworzenia wspólnego generatora dla obydwu Funduszy. W związku z tym, mogą w niej jeszcze występować pewne elementy pochodzące z instrukcji ogólnej, które są nieadekwatne do danego Działania, dlatego oznaczenie NIE DOTYCZY w generatorze jest prawidłowe.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin/powiatów należy wskazać wszystkie gminy/powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt. Gdy w ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem osób z całego województwa (z powodu szerokiego oferowania wsparcia), lub w przypadku, gdy Projektodawca na etapie pisania wniosku nie jest w stanie określić obszaru realizacji do poziomu powiatu, czy gminy winien on zaznaczyć województwo. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż obszar realizacji jest ściśle powiązany z zaprezentowaną przez Wnioskodawcę analizą problemową, grupą docelową w kontekście terytorialnym, zatem jeżeli Projektodawca nie jest w stanie określić obszaru realizacji z dokładnością do miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku i lokalu należy pola te pozostawić bez wypełnienia.
Wysokość stawki jednostkowej została obliczona na podstawie cen rynkowych dla danego Województwa. Zastosowanie tych stawek ma na celu zapewnienie realizacji szkoleń na wyrównanym poziomie nie tylko w obrębie województwa, ale całego kraju. Właśnie z tego założenia wypływa fakt, iż nie ma możliwości zaplanowania kosztu szkolenia przekraczającego wysokość stawki jednostkowej, w tym wnoszenia w tym celu wkładu własnego w postaci wkładu wniesionego przez uczestników projektu. W odniesieniu do szkoleń takie rozwiązanie można zastosować jedynie w przypadku zakupu podręczników lub certyfikacji a więc działań nie ujętych w stawce jednostkowej.
Zgodnie z Regulaminem konkursu 8.10 koszty pośrednie zgodnie z pkt. 5.1.5.6 rozliczane stawkami ryczałtowymi są przypisane odpowiednim % czyli np. 25% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów do 1 mln zł. Ważnym dokumentem są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków zgodnie z którymi pkt 6.12.1.6 wynika że wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości równej lub wyższej niż 350 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatków w ramach cross-finansingu może być max 10% wydatków projektu.W ramach kosztów bezpośrednich znajdują się koszty środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, zadania zlecone oraz cross financing gdyż nie mogą zawierać się w kosztach pośrednich.
W punkcie G4 Podsumowanie wydatków w Generatorze pola dotyczące podatku VAT są nieedytowalne z uwagi na to, że zgodnie z Regulaminem konkursu należy wprowadzić wydatki odpowiednio z podatkiem VAT, w przypadku, gdy jest kwalifikowalny lub bez, gdy jest on niekwalifikowalny zgodnie ze złożonym w części F oświadczeniem.
Każdy wskaźnik produktu, wykazywany we wniosku o dofinansowanie projektu, może wystąpić tylko jeden raz. W związku z tym nie ma konieczności wykazywania go kilka razy, w stosunku do każdego planowanego naboru w ramach projektu. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w kilku etapach przez kilka kolejnych lat, wskaźniki produktu należy podawać narastająco według stanu istniejącego w każdym roku rzeczowej realizacji projektu, co oznacza, że wartości w poszczególnych latach osiągają wartość docelową najpóźniej w ostatnim roku realizacji projektu. Dlatego w punkcie E.1 generatora należy podać wartość docelową (całkowitą docelowo osiągniętą na zakończenie realizacji projektu) w powiązaniu z rokiem docelowym (ostatnim) trwania projektu, np. 40 os. w 2019 r. zamiast 10 os. w 2016 r. + 10 os. w 2017 r. + 10 os. w 2018 r. + 10 os. w 2019 r.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt. 6.10, wnosząc wkład własny w postaci niepieniężnej (np. sprzęt komputerowy), wartość wkładu niepieniężnego należy należycie potwierdzić dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.
Zgodnie z Regulaminem Projekt musi być skierowany bezpośrednio do osób fizycznych w wieku 18 lat i więcej, zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach obcych. Pomoc publiczna/ de mini mis kierowana jest do przedsiębiorców, nie zaś do osób fizycznych.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenci zobligowani są do wypełnienia pola nazwa dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków w przypadku wnoszenia przez Państwa wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich. W przypadku zmiany stanowiska pojawi się stosowna informacja.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS jeśli projekt jest realizowany na terenie Specjalnej Strefy Włączenia należy wymienić wszystkie gminy objęte wsparciem.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 należy wprowadzić w polu tekstowym wskaźnik/wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu. Pole to umożliwia także wprowadzenie adekwatnych własnych wskaźników. Aby to zrobić należy zgłosić odpowiedni wskaźnik do Instytucji Ogłaszającej Konkurs najpóźniej 10 dni przed zakończeniem naboru.
Podnoszenie kompetencji z zakresu umiejętności porozumiewania się w językach obcych w Działaniu 8.10 musi zostać zaplanowane do rozliczenia w ramach stawek jednostkowych. Z uwagi na fakt, iż stawki jednostkowe ujmują jedynie koszt realizacji szkoleń językowych, nie istnieje inna możliwość nabycia kompetencji językowych przez uczestników projektu, aniżeli poprzez udział w szkoleniach zgodnych ze stawką jednostkową.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, Beneficjenci zobowiązani są do opracowania kryteriów oceny oraz przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez uczestników projektów efektów uczenia (walidacji) jedynie w przypadku kompetencji TIK.
Wkład własny w projekcie może zostać wniesiony zarówno w formie pieniężnej jaki niepieniężnej, także w ramach stawek jednostkowych. Każdorazowo należy podać sposób jego wyliczenia oraz formę wniesienia.

Wkład własny może być wniesiony w kwocie odpowiadającej zarówno części jak i całości wysokości stawki jednostkowej. W związku z powyższym, możliwe jest np. wniesienie wkładu własnego w postaci udostępnienia sali na zajęcia dydaktyczne. W celu określenia wysokości przedmiotowego wkładu należy ustalić ilość godzin użytkowania sali podczas zajęć w ramach projektu oraz dokonać wyceny wartości wkładu biorąc po uwagę koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu bądź wynajmu danej sali, zgodnie ze stawkami rynkowymi. Jednocześnie w przypadku wkładu niepieniężnego może być on wnoszony ze składników majątku wnioskodawcy oraz z majątku innych podmiotów, o ile zostało to uregulowane prawnie (np. w umowie dzierżawy).

Najczęściej pojawiające sie pytania w ramach konkursu 7.1 RPO WZ

O dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 "Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej" mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST;

- podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym;

- podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Najczęściej pojawiające sie pytania w ramach konkursu 8.6 RPO WZ

W przedmiotowym konkursie nie jest wymagane zawiązanie partnerstwa.
Tak, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (…) – ta podgrupa obejmuje osoby poniżej 18 r. ż.
godnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
W ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16, zgodnie z Kryterium dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia pkt 3. Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych i/lub praktyk zawodowych dla 100% uczniów biorących udział w projekcie. Projektodawca winieni obowiązkowo uwzględnić w projekcie realizację staży i/lub praktyk zawodowych dla wszystkich uczestników projektu będących uczniami. Ponadto, zgodnie z Podrozdziałem 5.3 Wytyczne do realizacji projektów, pkt 13 a) zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, a także z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy. W związku z tym Projektodawca we wniosku o dofinansowanie prócz analizy wymaganej kryterium dostępności udowadnia powiązanie planowanego kształcenia/doskonalenia zawodowego nauczycieli z zapotrzebowaniem rynku pracy na zawody, w ramach których po uzyskaniu uprawnień nauczyciele będą nauczać.

W związku z powyższym, nauczyciele biorący udział w projekcie nie mają obowiązku odbywania praktyk zawodowych.
Tego typu zakup w obecnej perspektywie finansowej traktowany jest jako zakup środków trwałych, o których mowa w szczególności w Podrozdziale 6.12, 6.12.1 i 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zgodnie z Kryterium dopuszczalności 2. Zgodność z typem projektu -SOOP RPO WZ 2014-2020 określa

maksymalny poziom środków trwałych (włączając cross-financing) w projekcie na poziomie 20% wartości projektu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS: 2) Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych).
W projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwalifikowalne jest wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie oraz zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy i inne. W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła (umowa o dzieło). Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło.
w ramach konkursu 8.6 wynika, że: „Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych i/lub praktyk zawodowych dla 100% uczniów biorących udział w projekcie. W przypadku kierowania projektu do dorosłych słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego skierowanie na staż zawodowy i/lub praktykę zawodową jest fakultatywną formą wsparcia i wynika ze zdiagnozowania potrzeb tej grupy uczestników projektu co do udzielanego wsparcia. W związku z powyższym uczniowe technikum muszą obligatoryjnie odbyć staże zawodowe i/lub praktyki.
Zgodnie z kryterium dopuszczalności projektodawcy zobligowani są do zaplanowania w ramach projektu podpunktu k typu działania 1 tj. doradztwa edukacyjno-zawodowego w przypadku kształcenia ustawicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także staży i praktyk w przypadku kształcenia zawodowego. Pozostałe typy projektów są fakultatywne.

Jednocześnie należy pamietać iż o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.6 mogą ubiegać się:

wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.),
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Możliwa jest realizacaj Projektów obejmujących swoim działaniem typ wsparcia 1 j) oraz 1 k). Takie połączenie odpowiada kryterium dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia w punkcie 2. i 4, gdyż realizuje 1 Typ projektu w ramach Działania 8.6 RPO WZ, a także realizuje doradztwo edujkacyjno-zawodowe (ale musi objąć 100% uczestników projektu!). Należy jednak zaznacyć, że jest to minimalny zakres wsparcia i Projektodawca powinien uwzględnić również inne zdiagnozowane potrzeby uczestników projektu (jeśli takie istnieją).
Zgodnie z kryterium dopuszczalności projektodawcy zobligowani są do zaplanowania w ramach projektu podpunktu k typu działania 1 tj. doradztwa edukacyjno-zawodowego w przypadku kształcenia ustawicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także staży i praktyk w przypadku kształcenia zawodowego. Pozostałe typy projektów są fakultatywne.

Jednocześnie zaznaczam iż o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.6 mogą ubiegać się:

wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.),
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Zgodnie z założeniami konkursu – technikum zawodowe spełnia warunek szkoły kształcącej zawodowo i może być beneficjentem konkursu w ramach Działania 8.6. RPO WZ.

Należy przy tym pamiętać iż ramach konkursu Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie dotyczący placówki planowanej do objęcia wsparciem.

Kryterium powoduje, iż wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego wniosku dla danej placówki w ramach przedmiotowego konkursu;- w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku obejmującego wsparcie danego podmiotu przez Projektodawcę, Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioski o dofinansowanie projektu, zakładające wsparcie danej placówki, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dopuszczalności;

kryterium nie wyklucza możliwości składania więcej niż jednego projektu przez jednego Projektodawcę;
w przypadku składania kilku projektów przez jednego Projektodawcę (będącym organem prowadzącym szkołę/placówkę) należy w nazwie Wnioskodawcy wpisać nazwę Wnioskodawcy np. Gmina Miasto Szczecin/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Szczecinie i/lub w polu dotyczącym Realizatora wskazać odpowiednią/e placówkę/i. Szczegóły poprawnego zapisu we wniosku w części 2.2 Regulaminu.
w przypadku, gdy Wnioskodawca nie powierza zadań realizowanych w projekcie Realizatorowi, w części wniosku poświęconej diagnozie i/lub grupie docelowej wskazuje podmioty, które obejmuje wsparciem;
w przypadku wycofania jednego wniosku o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek;
Kryterium w pkt. 1 zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, zaś odnoście pkt. 2 na podstawie treści wniosku i/lub rejestru wniosków złożonych w ramach danego konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.

Projekty niespełniające kryterium są odrzucane.

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”

Pytania odnośnie projektów pozakonkursowych PCPR-OPS

W ramach naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2015 – 2017 - tryb pozakonkursowy, w części realizowanej przez PCPR, projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (bez względu na wiek), którym przyznano świadczenie finansowe, lub którym przyznano pomoc w formie niefinansowej (praca socjalna) pod warunkiem, że jest ona możliwa do zweryfikowania/udokumentowania.

Z uwagi na fakt, że PCPR nie składa sprawozdania do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dzień 30 listopada 2014, Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę liczbę klientów danego PCPR, biorąc pod uwagę stan na koniec ostatniego zamkniętego roku (np. na 31 grudnia 2014).
Zgodnie z Art. 33 pkt. 2c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili:

1) profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k–66n;

2) profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a;

3) profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Instrumenty aktywizacji o charakterze zawodowym, wobec poszczególnych grup to np.:

dla I profilu pomocy – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia;
dla II profilu pomocy – studia podyplomowe, prace interwencyjne, staż, przyuczenie do pracy, roboty publiczne;
dla III profilu pomocy – wymienione przy opisie profilu III.

Osoby bezrobotne zakwalifikowane do I i II profilu pomocy w ramach projektów trybu pozakonkursowego OPS/PCPR mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie w zakresie instrumentów o charakterze edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w ramach projektów OPS/PCPR nie ma możliwości objęcia wsparciem osób bezrobotnych z I i II profilu pomocy wykorzystując do tego instrumenty aktywizacji zawodowej. Aktywizacja zawodowa osób z I i II profilu pomocy jest realizowana zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy przez PUP (zachowanie linii demarkacyjnej pomiędzy Celem Tematycznym 8, a Celem Tematycznym 9) [Wytyczne… Podrozdział 4.2, s. 18; Podrozdział 4.6, pkt 4, s.20].

Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy w ramach projektów OPS/PCPR mogą zostać objęte aktywizacją z wykorzystaniem wszystkich czterech rodzajów instrumentów: edukacyjnego, społecznego, zdrowotnego i zawodowego. Działania muszą być jednak realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i powinny zostać zaplanowane jako komplementarne w stosunku do zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Należy podkreślić, iż w ramach projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym przez OPS/PCPR istnieje możliwość objęcia wsparciem osób niezarejestrowanych w PUP. W takiej sytuacji wsparcie może obejmować wszystkie cztery instrumenty tj.: aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej, z tym, że instrument o charakterze zawodowym OPS/PCPR nie wdrażają samodzielnie. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru usługi te są realizowane:

a) przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;

b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.
Kolejnym obszarem wartym uszczegółowienia jest stosowanie kosztów ryczałtowych w trakcie planowania budżetu projektu oraz kwestia Załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie projektu – Metodologia wyliczenia kosztów rozliczanych ryczałtowo.

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2015-2017 – Działanie 7.1, tryb pozakonkursowy, stosowanie kwot ryczałtowych w projektach w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR jest obligatoryjne. Analogicznie, nie jest możliwe stosowanie kwot ryczałtowych, wyliczonych w oparciu o szczegółowy budżet projektu, określony przez Wnioskodawcę w projekcie o wartości wkładu publicznego przekraczającej wyrażoną w PLN równowartość 100 000 EUR.

Wniosek o dofinansowanie dla projektów uwzględniających kwoty ryczałtowe jest tożsamy z wnioskiem dla projektów zawierających wydatki faktycznie poniesione. W przypadku gdy projekt obejmuje kwoty ryczałtowe, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie projektu – Metodologia wyliczenia kosztów rozliczanych ryczałtowo. Wobec tego, w sytuacji gdy wartość wkładu publicznego zakładanego w budżecie projektu nie przekracza wyrażonej w PLN wartości 100 000 EUR złożenie ww. załącznika jest obligatoryjne. Analogicznie, w sytuacji gdy wartość wkładu publicznego przewidzianego w projekcie przekracza wartość 100 000 EUR nie należy składać załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie projektu.

Należy także podkreślić różnicę pomiędzy kwotami ryczałtowymi a stawkami ryczałtowymi. Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Kwoty ryczałtowe można stosować w projektach w ramach Działania 7.1 do wysokości zaplanowanego w budżecie wkładu publicznego wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR.

Natomiast stawki ryczałtowe to części zaplanowanych w projekcie kosztów bezpośrednich, wyrażone procentowo, stanowiące zaplanowaną w budżecie projektu wartość kosztów pośrednich:

25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie;
20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2 mln PLN włącznie;
15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie;
10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln.

Zgodnie z powyższą regułą, jeśli wartość zaplanowanych w budżecie kosztów bezpośrednich opiewa np. na 700 000 PLN, to w celu obliczenia wartości kosztów pośrednich w projekcie należy przyjąć stawkę ryczałtową 25% (nie do 25%, a równo 25%) i postępować według przedstawionej poniżej reguły:

700 000 x 25% = 175 000

Zatem w projekcie, w którym wartość kosztów bezpośrednich wynosi 700 000 PLN, można zaplanować koszty pośrednie opiewające na 175 000 PLN.
Jednym z kryteriów dopuszczalności jest zagwarantowanie efektywności społeczno - zatrudnieniowej na odpowiednim poziomie. Zgodnie z zapisami kryterium Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie co najmniej:

- 56% w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%)- oznacza to, że spośród osób zrekrutowanych w ramach Projektu, minimum 56% z nich musi spełnić ogólny wskaźnik efektywności społecznej. Spośród tych 56%,co najmniej 22%musi zostać ujęte we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej.

- 46% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%). [Regulamin naboru wniosków, Podrozdział 1.5.1, s. 19] - oznacza to, że spośród osób zrekrutowanych w ramach Projektu, minimum 46% z nich musi spełnić ogólny wskaźnik efektywności społecznej. Spośród tych 46%, co najmniej 12%musi osiągnąć efektywność zatrudnieniową.

Wskaźnik drugi (46% i 12%) dotyczy tylko i wyłącznie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub lekkim kwalifikowane sądo wskaźnika pierwszego (56% i 22%).

Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. Mierzone jest do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym odbywa się zgodnie z metodologią określoną dla efektywności zatrudnieniowej wskazaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 [Regulamin naboru wniosków Podrozdział 3.2, s. 57-58).

Patrz: Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020-Podrozdział 3.2 Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie.

Aby efektywność społeczno-zatrudnieniowa w wymiarze społecznym została spełniona, uczestnik powinien dokonać postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej np. poprzez rozpoczęcie nauki, poprawienie swojego stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, wzmocnienie motywacji do udziału w projekcie czy zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności. Kwestia ta opisana jest szczegółowo w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - Podrozdział 4.7 Efektywność społeczno-zatrudnieniowa.
1. Czy IP przewiduje wprowadzenie katalogu cen towarów i usług oraz stawek godzinowych? Jeśli tak to czy będzie on udostępniony przed terminem składania wniosku o dofinansowanie?W ramach naboru na lata 2015-2017 IP nie przewiduje katalogu cen towarów i usług oraz stawek godzinowych2. Czy porozumienie o partnerstwie będzie budowane przez samo partnerstwo, czy też będzie obowiązywała forma wskazana przez IP?Porozumienie o partnerstwie będzie budowane przez samo partnerstwo. IP nie narzuca żadnej formy współpracy. Należy jednak podkreślić, iż wnioskodawców realizujących projekty partnerskie obowiązują Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Ponadto, IP rekomenduje, aby porozumienie partnerskie regulowało kwestie wskaźników określonych przez poszczególne jednostki w sytuacji gdy nie zostaną one osiągnięte3. Czy partnerstwo dla projektów pozakonkursowych będzie musiało spełniać wymogi Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa 2014-2020 z 31 marca 2015 ?Każde partnerstwo dla projektów realizowanych zarówno w trybie konkursowym jak
i pozakonkursowym musi spełniać wymogi określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020.4. Czy wniosek na etapie tworzenia będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej – do czasu uzyskania akceptacji pozwalającej na podpisanie umowy ?Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powinien zostać przygotowany
na Formularzu wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Dokumenty stanowić będą załączniki do Regulaminu naboru, który dostępny będzie w dniu ogłoszenia naboru. Wniosek należyzłożyć w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz w wezwaniu, do złożenia wniosku. Wniosek należy wypełnić w programie EXCEL, wydrukować, podpisać i opatrzyć pieczęciami podmiotu składającego, zgodnie z zapisami Regulaminu. Wnioskodawca składa 1 egzemplarz wniosku w formie papierowej. Rekomenduje się wydruk dwustronny. Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących
w stosunku do wnioskodawcy wymieniona(e) we wniosku musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części VI Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku braku pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Przed złożeniem wersji papierowej formularza wniosku należy porównać sumy kontrolne
na wydruku i w wersji elektronicznej. Sumy kontrolne muszą być ze sobą tożsame. Elektroniczną wersję wniosku należy wgrać na płytę CD/DVD (w formacie PDF
oraz EXCEL). Wydrukowany i podpisany egzemplarz wniosku wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD) należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 314. W terminie wskazanym w Regulaminie naboru

5. Czy przewiduje się podpisanie umowy ramowej na cały okres trwania projektu tj. minm. do 2020r. ?OPS lub PCPR, którego projekt w trybie pozakonkursowym, został zatwierdzony do realizacji, zawiera z IP umowę o dofinansowanie dotyczącą realizacji projektu. Umowa ta zawierana jest na cały okres programowania, w którym beneficjent trybu pozakonkursowego przystąpił do realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że okres realizacji projektu trybu pozakonkursowego kończy się nie później niż 30.06.2023 r. Wniosek o dofinansowanie projektu na każdy rok (lub dłuższy okres) jest załączany do umowy w formie aneksu, przy czym pierwszy wniosek o dofinansowanie jest załączanyw momencie zawierania umowy
o dofinansowanie.6. Ile i jakie zadania przewiduje budżet ?Budżet projektu przewiduje 4 zadania merytoryczne:

Aktywna integracja;
Zasiłki i pomoc w naturze
Działania środowiskowe
Program aktywności lokalnej

Uwaga: praca socjalna nie może stanowić odrębnego zadania. Koszty związane
z wynagrodzeniem pracownika socjalnego rozliczane mogą być w kontrakcie socjalnym w ramach instrumentu aktywizacji społecznej. Wytyczne nie przewidują także zadania zarządzania projektem- koszty związane z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego do obsługi technicznej ujmowane muszą być w kosztach pośrednich.7. Czy środki na realizację projektu będą przyznawane podobnie jak w poprzednim okresie projektowania tj. przypisane odrębnie każdej gminie i PCPR-wi?Środki na realizację projektów w trybie pozakonkursowym na lata 2015-2017 przyznawane są na podstawie algorytmu, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu naboru. Algorytm podziału środków przewiduje kwoty przyznane na poszczególne jednostki pomocy społecznej (OPS/ PCPR). W przypadku realizacji projektu partnerskiego dopuszcza się inny niż zaproponowany przez IP podział środków w ramach łącznej kwoty przypadającej na powiat (stanowiącej sumę wszystkich środków na powiat, gminy danego powiatu i premii za partnerstwo). W sytuacji odmiennego podziału środków przez dane partnerstwo -Wnioskodawca informuje o tym fakcie IP.8. Czy premia za partnerstwo i jej ewentualny podział – to uregulowania wewnętrzne partnerstwa?Tak, kwestie sposobu podziału premii partnerskiej regulują wewnętrznie jednostki wchodzące w skład partnerstwa.9. Czy personel zatrudniony do realizacji partnerstwa pozostanie na poziomie dotychczasowym (ilość osób niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań) i czy wielkość projektu tj. jego budżet i ilość partnerów ma na to wpływ?Personel zatrudniony do zarządzania projektem lub do innych zadań związanych z obsługą techniczną projektu (obsługa administracyjna, kadrowa, księgowa i inne) ujmowany musi być wyłącznie w kosztach pośrednich. Koszty pośrednie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 rozliczane są ryczałtem do limitów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orazFunduszu Spójności na lata 2014-2020

. Limity obowiązują na projekt, a nie na poszczególne podmioty. Oznacza to, że liczba parterów realizujących projekt nie ma wpływu na poziom kosztów pośrednich. Limit jest uzależniony od kwoty projektu. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie
z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

25% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
20% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,
15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,
10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

10. Czy IP „narzuci procedurę udzielania małych zamówień publicznych” – str.27 wytycznych kwalifikowalności wydatków?IP nie wprowadza dodatkowych wymogów dotyczących stosowania zamówień publicznych. Należy podkreślić, iż realizacja zamówień publicznych musi być stosowana zgodnie z przepisami prawa krajowego, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orazFunduszu Spójności na lata 2014-2020. Powinna też być zgodna z uregulowaniami wewnętrznymi jednostki.11. Czy wkładem własnym obok zasiłków celowych może być wynagrodzenie zatrudnionych pracowników własnych np. pr. socjalnych?W ramach projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 15%wydatkówkwalifikowalnych projektu.Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego. Wkładem własnym może być wynagrodzenie pracownika socjalnego. W takim przypadku należy w zadaniu aktywna integracja wyodrębnić pozycję związaną
z wynagrodzeniem pracownika socjalnego i oznaczyć pozycję jako wkład własny. Należy pamiętać jednak, iż wynagrodzenie to dalej musi być powiązane z instrumentem aktywizacji społecznej, przy jednoczesnym zachowaniu limitów na kontrakt.

12. Czy IP dopuści premiowanie lub wynagradzanie dodatkami za zwiększony zakres obowiązków pracowników własnych beneficjentów?Wynagrodzenia pracowników własnych jednostki, którzy są zaangażowani do projektu regulują zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orazFunduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazują one, że wprzypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkamikwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatkido wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawapracy, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jakowyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzeniapersonelu projektu rozliczanego w ramach projektu.Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.Przez „zakres dodatkowych obowiązków” należy rozumieć zarówno nowe obowiązki służbowe, nie wynikającez dotychczasowego zakresu zadań, jak i zwiększenie zaangażowania w ramach dotychczasowych obowiązków służbowychpracownika.

Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r, poz.710).

14. Czy rezygnuje się z pojęcia „BENEFICJENT OSTATECZNY” na rzecz „uczestnika” lub „odbiorcy ostatecznego” ?Definicje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orazFunduszu Spójności na lata 2014-2020 określają definicje beneficjenta i uczestnika projektu. Zgodnie z ich treścią, jakobeneficjent to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lub w art. 63 rozporządzenia ogólnego; na potrzeby Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, ilekroć jest mowa
o beneficjencie, należy przez to rozumieć również partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu;
uczestnik projektu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, osoba fizyczna lub podmiot bezpośrednio korzystające z interwencji EFS,

15. Czy przewiduje się środki na promocję i informację o projekcie: prowadzenie str. www, tablice informacyjne, plakaty (czy obowiązują nas w tym zakresie procedury określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji) ?Wydatki związane z informacją i promocją ujmowane są w kosztach pośrednich w ramach dopuszczalnych limitów ryczałtowych. Wnioskodawca realizujący projekty współfinansowane ze środków EFS jest zobowiązany do promowania tego Funduszu. Dokumentem określającym wymogi związane z informacją i promocją są Wytyczne
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych politykispójności na lata 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015. Jednocześnie, pomocny podczas przygotowania i realizacji projektu jest Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.16. Czy przewiduje się wprowadzenie klauzuli społecznej w zakresie stosowania zamówień publicznych str. 35 Wytycznych ?Planuje się, iż załącznikiem do umowy o dofinansowanie będzie Oświadczenie Wnioskodawcy o stosowaniu klauzul społecznych. Umowa wraz z załącznikami jest w fazie konsultacji z Instytucją Zarządzającą.

17. Czy uczestnik projektu musi spełniać warunek korzystania z pomocy społecznej ?Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte:

osoby lub rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale
3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020;
osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
osoby korzystające z PO PŻ.Zgodnie z definicją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, są to:

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się
do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz..163, z późn. zm);osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011, Nr 43, poz. 225, z późn. zm);
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015, poz.332,z późn. zm.);
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm);
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.); osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm);
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą zdnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
osoby niesamodzielne;
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
osoby korzystające z PO PŻ.

18. Czy obowiązuje kryterium wiekowe uczestnika projektu ?Wytyczne nie definiują kryterium wiekowego. Należy jednak pamiętać, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej, zgodnie z kryterium dopuszczalności, wskazanym w Regulaminie naboru. Kryterium brzmi:

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie co najmniej:

56% w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%),
46% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%).19. Czy przewiduje się udział w projekcie osób, które korzystały ze wsparcia w ramach projektu systemowego w latach 2008-2014 ?W ramach naboru na lata 2015-2017 nie wprowadzono ograniczeń w odniesieniu do osób kontynuujących udział w projekcie. Oznacza to, iż osoby, które korzystały ze wsparcia
w ramach projektu systemowego w latach 2008-2014 mogą wziąć udział w projekcie jeśli spełniają wymogi określone w Regulaminie naboru oraz jeśli istnieje uzasadnienie dla ponownego objęcia wsparciem.20. Czy przewiduje się obowiązkowe wprowadzanie do systemu informatycznego danych uczestników (dotychczasowy PEFS) ?

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:

spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału
w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie,
uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

Brak uzyskania wszystkich wymaganych danych, o których mowa powyżej od uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego (w sytuacji gdy uczestnik projektu nie posiada zdolności do czynności prawnych) uniemożliwia udział w projekcie danej osoby/podmiotu i traktowanie jej/go jako uczestnika projektu.Wymogi związane z monitorowaniem uczestników projektu definiują Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Załącznik 7 niniejszych Wytycznych wskazuje zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS, które muszą być gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym. W odniesieniu do uczestników indywidualnych i pracowników instytucji są to:

dane uczestnika (imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie);
dane kontaktowe (w tym obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA);
szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i wewsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, sytuacja pozakończeniu wsparcia, rodzaj otrzymanego wsparcia);
status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej,migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe,niepełnosprawność, sytuacja gospodarstwa domowego uczestnika, niekorzystnasytuacja społeczna);21. Czy przewiduje się obowiązkowe wprowadzenie do systemu informatycznego danych personelu projektu zgodnie z Wytycznymi (str.69) ?IP przewiduje obowiązkowe wprowadzenie do systemu informatycznego personelu projektu, którzy będą uprawnieni/posiadali upoważnienia do korzystania z SL2014.22. Czy możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego do obsługi biura projektu jeśli kierownik/koordynator będzie zatrudniony na umowę cywilną ?Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orazFunduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne. Koszty związane z wyposażeniem są kwalifikowalne w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy kierownik/ koordynator będzie zatrudniony na umowę cywilną nie ma możliwości kwalifikowania zakupu sprzętu komputerowego.23. Czy PUP będzie partnerem w projekcie nawet jeśli nie podpisano współpracy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja ?Tak, projekty realizowane w trybie pozakonkursowym obligatoryjnie zawierają partnerstwo
z PUP, nawet jeśli nie podpisano umowy o współpracy w ramach PAI24. Jaka jest wartość projektu dla partnerstwa powiatu koszalińskiego ?Wartość projektu dla powiatu koszalińskiego wynosi 4 281 686 PLN (łącznie z premią za partnerstwo w wysokości 596926 PLN. Odpowiedź została przesłana odrębnym e- mail.

Ustalenia po szkoleniach dla OPS/PCPR

Kalkulowany koszt wsparcia w ramach kontraktu socjalnego na jedną aktywizowaną osobę wynosi 7000 złotych w danym roku budżetowym. Powyższe oznacza, że
w przypadku, gdy istnieje potrzeba objęcia wsparciem uczestnika projektu przez
2 lata, w kolejnym roku budżetowym na wsparcie przeznaczyć można dodatkowe 7000 tys. złotych.
Zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS (zarówno poza danym projektem realizowanym przez beneficjenta jak i poza innymi projektami EFS). W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS. Niemniej w kryterium uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS zostały zatrudnione na okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na ½ etatu lub podjęły pracę w formie umowy cywilnoprawnej przy spełnieniu jednocześnie warunków:

umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz
wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy (np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).Przy konstruowaniu budżetu należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy określone w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.W dokumencie wprowadzony został mechanizm racjonalnych usprawnień skierowany do ON. Oznacza on możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych usprawnień możliwe jest sfinansowanie:

kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;
dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.);
dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a);
dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM);
asystenta tłumaczącego na język łatwy;
asystenta osoby z niepełnosprawnością;
tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;
alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.);
zmiany procedur;
wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.);
dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN!
Regulamin naboru wskazuje kto może być uczestnikiem projektu. Jeżeli osoba opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym spełnia wymogi wskazane w Regulaminie, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może zostać objęta wsparcie w ramach projektu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znajdują się m.in. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością [s. 9, Rozdział 3, pkt. 11 g)].
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, iż czas trwania PAI wynosi 2 miesiące. Po jego zakończeniu powiatowy urząd pracy może:

1) podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo

2) skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo

3) ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.Ponadto, po zakończeniu PAI uczestnicy projektu mogą zostać objęci wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI. Pozostałe działania uzupełniające zależą od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu i od Beneficjenta.
Do jakiego instrumentu zaliczamy PAI?
Czy CIS może nam kształcić opiekunki? Jeżeli tak, to czy można za to szkolenie płacić CIS-owi ze środków projektu, jak za usługę kształcenia.
Na etapie konstruowania założeń projektu, Wnioskodawca powinien precyzyjnie zaplanować grupę docelową planowaną do objęcia wsparciem. Istnieje możliwość wprowadzania zmian do projektu również w obszarze grupy docelowej. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków, wsparcie w odniesieniu do osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu jest możliwe wyłącznie w ramach trzech instrumentów: o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym. Instrumenty o charakterze zawodowym zgodnie z demarkacją, o której mowa powyżej, realizuje PUP. Jest to o tyle istotne, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników efektywności społeczno- zatrudnieniowej.

Warto też dodać, iż w ramach projektu trybu pozakonkursowego dla projektów OPS/ PCPR, wsparciem mogą być też objęte osoby niezarejestrowane w PUP. Wobec tychże osób możliwe jest zastosowanie wszystkich instrumentów aktywizacyjnych tj. edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych, przy założeniu, że zawodowe nie będą realizowane samodzielnie przez OPS/PCPR.
W przypadku nieosiągnięcia wskaźników założonych w projekcie, IP może podjąć decyzję o zastosowaniu reguły proporcjonalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Nie ma możliwości obniżenia wymaganych do osiągnięcia wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej (w tym zatrudnieniowej), gdyż jest to jedno z kryteriów dopuszczalności.
Osoby zakwalifikowane do II profilu pomocy mogą zostać objęte doradztwem zawodowym zgodnie z art. 33 ust. 2c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z treścią zapisów w odniesieniu do osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu wsparcie w ramach doradztwa zawodowego świadczone jest przez PUP.
Doradca zawodowy jest częścią instrumentu aktywizacji o charakterze zawodowym. Należy pamiętać o tym, iż OPS/PCPR nie wdrażają instrumentu o charakterze zawodowym samodzielnie. Jednocześnie, w przypadku usług o charakterze zawodowym, należy zawsze mieć na uwadze profilowanie pomocy, w przypadku gdy mamy do czynienia z osobami bezrobotnymi. Powyższe oznacza, że np. w odniesieniu do osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I profilu, wsparcie w postaci doradztwa zawodowego leży w kompetencji PUP (zgodnie z demarkacją między CT8 i CT9).
Zadania merytoryczne – są to zadania bezpośrednio związane z projektem. W ramach trybu pozakonkursowego przewidziane są do realizacji cztery zadania merytoryczne:

1. Aktywna integracja;

2. Zasiłki i pomoc w naturze;

3. Działania środowiskowe;

4. Program aktywności lokalnej

Katalog form wsparcia w ramach poszczególnych zadań merytorycznych zdefiniowany jest w Regulaminie naboru. Dla przykładu: w ramach zadania Aktywna integracja przewiduje się, kontrakty socjalne lub analogiczne dla kontraktów inne programy integracyjne.Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki np. usługa cateringowa, hotelowa i trenerska. Ponadto zgodnie z Regulaminem naboru wniosków pkt 3.1.8 koszty projektu dzielimy na koszty bezpośrednie - koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie oraz pośrednie - koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy, które są opisane i wymienione w niniejszym punkcie regulaminu.

Ponadto informuję, iż zgodnie z regulaminem pkt 3.1.12 zlecenie zadania merytorycznego w całości oznacza zlecenie całego wybranego przez Państwa zadania np. doradztwa zawodowego – wyspecjalizowanej jednostce, która to zadanie wykona w całości, nie angażując w nie Wnioskodawcy, a Państwo ze środków projektu zapłacą za jego wykonanie takiej jednostce. Wnioskodawca decyduje czy dane zadanie zostanie w całości lub w istotnej części powierzone zewnętrznemu podmiotowi, czy też zrealizują je Państwo sami. Wnioskodawca zgodnie z zapisami Regulaminu powinien zlecać instrumenty o charakterze zawodowym, np. szkolenia zawodowe. Będą one stanowiły część kontraktu socjalnego w zadaniu Aktywna integracja. Zlecanie zadań może odbywać się na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o pożytku publicznym i wolontariacie.
Zasady wdrażania zadań związanych z aktywną integracją o charakterze zawodowym zostały zapisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Podrozdział 4.6 Projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, pkt 6, 7 i 8.
Przytoczony zapis Wytycznych wskazuje definicję ujętą w słowniku pojęć. Szczegółowe zapisy dotyczące usług o charakterze zdrowotnym ujęte zostały w Regulaminie naboru wniosków OPS oraz PCPR na lata 2015-2017.Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2015-2017 – tryb pozakonkursowy, usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym to usługi, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, w tym:

• skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób;

• skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

• skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

• skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

Oznacza to, że usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym mogą być skierowane do wszystkich uczestników projektu, o ile koresponduje to z diagnozą ich potrzeb. Ich istotą jest zlikwidowanie lub ograniczenie dostępu do rynku pracy.
Przytoczony zapis Wytycznych wskazuje definicję ujętą w słowniku pojęć. Szczegółowe zapisy dotyczące usług o charakterze edukacyjnym ujęte zostały w Regulaminie naboru wniosków OPS oraz PCPR na lata 2015-2017.

Usługi Aktywnej Integracji w zakresie edukacji, których celem jest dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oznacza zapewnienie takich usług edukacyjnych które zapewnią uczestnikom adekwatne do rynku pracy doświadczenie i umiejętności, które są lub w najbliższym czasie staną się kluczowe dla potencjalnych pracodawców.

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2015-2017 – tryb pozakonkursowy, usługami aktywnej integracji w charakterze edukacyjnym (których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy) są:

• skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych;

• skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna);

• skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna);

• organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

• sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.
Przytoczony zapis Wytycznych wskazuje definicję ujęta w słowniku pojęć. Szczegółowe zapisy dotyczące usług o charakterze zawodowym ujęte zostały w Regulaminie naboru wniosków OPS oraz PCPR na lata 2015-2017.Zapis ten dotyczy form wsparcia umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, np. w postaci szkoleń zawodowych, praktyk. Proces nabywania kwalifikacji oraz kompetencji opisany jest we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, będących Załącznikiem nr 2. do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Jednocześnie przypominam, że OPS/PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.
Czy PAL jest elementem obligatoryjnym warunkującym spełnienie kryterium dopuszczalności?

Program aktywności lokalnej (dalej PAL) jako forma Aktywnej Integracji i PAL jako zadanie IV w budżecie projektu to tożsame (te same) działania. Wszelkie wydatki zaplanowane do poniesienia w ramach PAL należy zawrzeć w zadaniu 4:program aktywności lokalnej w budżecie projektu trybu pozakonkursowego, zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.2.

Nie zmienia to jednak faktu iż PAL jest także jedną z form Aktywnej Integracji, co wynika z jego specyfiki (nie należy jednakże wydatków z nim związanych wykazywać w budżecie projektu trybu pozakonkursowego w zadaniu 1: aktywna Integracja).

Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż PAL nie stanowi sam w sobie kryterium dopuszczalności, nie jest elementem obligatoryjnym projektu. Gdy jednak zostanie zaplanowany w ramach projektu musi być powiązany z działaniami rewitalizacji i realizowany poprzez usługi aktywnej integracji, w tym pracę socjalną ze społecznością lokalną, animację lokalną lub organizowanie społeczności lokalnej. Projekty uwzględniające realizację programów aktywności lokalnej, obligatoryjnie przewidują wsparcie dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Nawiązując do pytania o różnicę pomiędzy programem aktywności lokalnej a działaniami o charakterze środowiskowym to działania te są możliwe do zastosowania w ramach PAL.
Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na lata 2015-2017 tryb pozakonkursowy Działanie 7.1 kalkulowany koszt wsparcia (dotyczy wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego (lub jego odmiany) w danym roku budżetowym wynosi do 7 000,00 zł, zatem kwota 7 000,00 zł może zostać wykorzystana na aktywizację jednego uczestnika projektu w każdym roku obejmowania tej osoby wsparciem.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcji 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu, istnieje możliwość poniesienia takiego kosztu w ramach środków trwałych wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowane.

Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcją 6.16.1 Stosunek Pracy, jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:

a) zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,

b) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,

c) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.
Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Działanie 7.1 – tryb pozakonkursowy, sekcją 3.3.3 wykorzystanie form Aktywnej Integracji, obie z ww form działań środowiskowych są możliwe do realizacji w ramach projektu.
Nie ma możliwości zatrudnienia doradcy zawodowego dla realizacji tej formy wsparcia. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Działanie 7.1 – tryb pozakonkursowy, sekcja 2.6.1.3, wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:

PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja
CIS i KIS;
spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach projektu musi zostać zaplanowana otwarta rekrutacja uczestników. Niedopuszczalnym jest zamknięcie jej jedynie do klientów danego PCPR/OPS, przez co rozumie się osoby na tę chwile korzystające z usług ww. instytucji. Zawężenie rekrutacji dopuszczalne jest w odniesieniu do terytorium obejmowanego wsparciem przez dany OPS/ PCPR, co wynika ze specyfiki funkcjonowania ww. instytucji. Jednocześnie istnieje możliwość objęcia wsparciem osób które w perspektywie finansowej 2007 – 2013 uczestniczyły w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Działanie 7.1 – tryb pozakonkursowy, sekcją 1.2 typy projektów i grupy docelowe, w przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów OPS i PCPR wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. ustawie.
Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 (pkt. 3.3.3.2 str. 71):

1.usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym ( których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia) są:

uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym; skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego (lub innej formy aktywizacji); skierowanie do uczestnictwa oznacza sfinansowanie kosztów pobytu i uczestnictwa osoby skierowanej (z wyjątkiem świadczenia integracyjnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy) w uzgodnionej wysokości;
uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym; skierowanie odbywa się w ramach kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej, programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i obejmuje sfinansowanie kosztów pobytu i uczestnictwa w uzgodnionej wysokości lub sfinansowanie kosztów funkcjonowania klubu w zakresie odpowiadającym uczestnictwu osób skierowanych;
praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie również w przedsiębiorstwie (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna. IP rekomenduje współpracę z PUP w tym zakresie);
włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne);
usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego.2. usługami aktywnej integracji w charakterze edukacyjnym (których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy) są:

skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych;
skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna);
skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna);
organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);
sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.
Wszystkie wymienione grupy mogą zostać objęte wsparciem w ramach działania 7.1 realizowanego w trybie pozakonkursowym.
Zasady współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia określa Regulamin naboru wniosków OPS i PCPR na lata 2015-2017- tryb pozakonkursowy. Zgodnie z jego treścią jednostki organizacyjne pomocy społecznej (realizatorzy projektów trybu pozakonkursowego), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wdrażają samodzielnie instrumentów aktywizacji zawodowej. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

b) CIS i KIS;

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane:

a) przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;

b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.
W przypadku projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, w części realizowanej przez OPS, osoby niepełnosprawne powinny stanowić co najmniej 10% uczestników (liczone od całkowitej ilości klientów OPS biorących udział w danym projekcie). W części realizowanej przez PCPR wartość ta powinna być ustalona w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego powiatowego centrum pomocy rodzinie (według stanu na dzień złożenia wniosku) - kryterium poprawności grupy docelowej. Za klienta (ON) uznaje się osobę w wieku aktywności zawodowej, której przyznano pomoc w formie finansowej.
W przypadku ilości osób niepełnosprawnych w projekcie, zgodnie z opisem znaczenia kryterium Poprawności grupy docelowej (s. 18 Regulaminu), za klienta (ON) uznaje się osobę w wieku aktywności zawodowej, której przyznano pomoc w formie finansowej.
W kryterium dostępności nr 5 kwalifikowalność Partnera – „Partner/rzy (o ile nie są jednostkami sektora finansów publicznych) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych. Partner/rzy(o ile nie są jednostkami sektora finansów publicznych) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 jest/są podmiotem/ami uprawnionym/i do ubiegania się o dofinansowanie w ramach typu projektu, w którym ogłoszony został nabór.”, co oznacza, że Partner musi być jednostką wymienioną w SOOP RPO WZ 2014-2020 jako podmioty uprawniony do aplikowania, zatem przedsiębiorstwo lub instytucja szkoleniowa czy agencja zatrudnienia nie mogą zostać partnerami.
Regulamin naboru nie określa wymogu kontrasygnaty głównego księgowego natomiast z przepisów prawa tj.: ustaw samorządowych wynika, iż w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych przez JST taka kontrasygnata jest wymagana.
Jeśli możliwe jest tylko wykazanie odpisów amortyzacyjnych to czy możliwe jest to również w przypadków personelu beneficjenta zaangażowanego w realizację projektu na podstawie dodatków z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków służbowych?
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (sekcja 6.12.1 pkt. 4), koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 ww. wytycznych.
Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniach organizowanych dla OPS i PCPR w ramach Działania 7.1, sprzęt (środek trwały) dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne nie wchodzi w limit kontraktu, należy go wyodrębnić z kontraktu socjalnegoi wykazać jako środek trwały.

Zgodnie z zapisami ww. wytycznych (sekcj6.16 pkt 12) koszty związane z wyposażeniem stanowiska personelu są kwalifikowalne w pełnej wysokości , z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1 , wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu.
W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne
NieTak
Loading...