EFS wspiera uczniów i nauczycieli – nowy projekt na pomoc psychologiczno-pedagogiczną!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 kwietnia 2021

W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na projekt „Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, realizowany w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16.5 miliona złotych przeznaczone zostanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów w związku z pandemią Covid-19 .

Trudna sytuacja pandemiczna dotyka nas wszystkich, jednakże zauważalny, negatywny wpływ nauki zdalnej na dobrostan i kondycję psychiczną dzieci w szczególny sposób niepokoją dziś nas dorosłych – rodziców, nauczycieli, wychowawców, trenerów, psychologów i  pedagogów. I dlatego to my dorośli jesteśmy zobowiązani stanąć teraz na wysokości zadania i wesprzeć dzieci w każdy możliwy sposób.

Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego. 

Projekt zakłada przyznanie grantu dla 132 JST z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finasowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Wsparcie bezpośrednio trafi zaś do ich jednostek organizacyjnych, czyli szkół i placówek (szkoły podstawowe, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, licea ogólnokształcące, ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, szkoły muzyczne I stopnia, technika, zespoły szkół i placówek oświatowych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii ze szkołami, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do pracy). Wysokość grantu będzie ustalana na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. Dyrektorzy szkół będą mogli środki z tego programu przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym.

Ogłoszenie naboru wniosków dla samorządów planowany jest w najbliższym czasie (w maju lub w czerwcu). Samorządy będą mogły starać się także o refundację poniesionych kosztów od 1 lutego 2021 r. Już niedługo zatem szkoły i placówki z naszego województwa będą mogły ubiegać się o przyznanie grantu w ramach projektu. Dzięki temu otrzymają środki na wsparcie uczniów i młodzieży w trudnej dla nich sytuacji, w czasie pandemii i nauki zdalnej.

Za realizację projektu będzie odpowiadał Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, a jego rozliczenie i monitorowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.