Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Kontraktu Samorządowego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 lipca 2016

W dniu 21 lipca 2016 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
W pierwszej części spotkania omówiono zalecenia i wskazówki dotyczące naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków, koszty pośrednie i bezpośrednie projektu, metody rozliczania wydatków oraz najczęściej popełniane błędy w projektach.
W drugiej części spotkania zaprezentowano obsługę techniczną generatora wniosków aplikacyjnych LSI 2014 oraz przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące  organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników spotkania.