Działanie 8.8 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 1 kwietnia 2020

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19.