Działanie 8.8 – Informacja po spotkaniu w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 grudnia 2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19.

Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, najczęściej popełniane błędy w poprzednich naborach w ramach przedmiotowego Działania oraz zaprezentowano zasady dotyczące informacji i promocji. Ponadto, w czasie panelu dyskusyjnego, pracownicy Filii WUP w Koszalinie oraz pracownicy Biura ZIT KKB OF odpowiedzieli na wszystkie pytania oraz wątpliwości uczestników.

Prezentacja ze spotkania