Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj.  31.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w wersji 1.2.

W przedmiotowym Regulaminie wprowadzono zmiany w zakresie:

  • systemu wyboru wniosków o dofinansowanie;
  • kryteriów wyboru projektów;
  • wzorów udostępnionych Umów o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami;
  • doprecyzowania zapisów w rozdziale 3.5 Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie w zakresie zakazu nawiązywania partnerstwa pomiędzy niektórymi podmiotami;
  • uszczegółowienia zapisów dotyczących definicji środków publicznych stosowanych przy uproszczonych metodach rozliczania wydatków;
  • wprowadzenia zmiany dotyczącej zniesienia wymogu spełnienia przez projekt 60% punktów przy ocenie na płaszczyźnie jakości dokonywanej przez IP ZIT SOM.

Nowy system oceny wniosków o dofinansowanie opiera się na założeniu jednofazowej oceny WUP w Szczecinie oraz zmianie kolejności oceny kryteriów wyboru projektów wg następującej sekwencji: kryteria dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujące, administracyjności i następnie skierowanie projektów do II fazy oceny – oceny strategicznej (jeśli dotyczy)/ oceny kryteriów jakości dokonywanej przez IP ZIT. W efekcie oznacza to, iż projekt skierowany do poprawy/ uzupełnień to projekt, który przeszedł pozytywnie wstępną ocenę oraz ocenę wg. kryteriów jakości i premiujących, natomiast poprawie/ uzupełnień podlegają kwestie ujęte w ocenie kryteriów administracyjności.

Zmiana kryteriów wyboru projektów (przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WZ na posiedzeniu, które odbyło się w dniach 19 – 20 maja br.) ma przede wszystkim charakter zmiany porządkującej i umożliwiającej ocenę projektów w nowym systemie oceny projektów. Opis nowego systemu wyboru projektu o dofinansowanie jak i opis zmian w kryteriach wyboru projektu został udostępniony poniżej.

Pozostałe zmiany w dokumentach mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają na zakres jak i na generalne założenia przedmiotowego naboru.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 w wersji 1.2 wraz z załącznikami, jak i dokumenty pomocnicze: opis systemu wyboru projektów przez WUP w Szczecinie, opis zmiany kryteriów wyboru projektów oraz schemat nowego systemu wyboru projektów/ schemat nowego systemu wyboru projektów ramach ZIT zostają udostępnione poniżej.

Regulamin konkursu  8.7  wersja 1.2
Regulamin konkursu 8.7 wersja 1.2
aktualizacja-REGULAMIN-KONKURSU-RPO-ZIT_8_7_31052016.docx
647,2 KiB
212 Downloads
Szczegóły
Załączniki do regulaminu konkursu 8.7 wersja 1.2
Załączniki do regulaminu konkursu 8.7 wersja 1.2
zalaczniki-8.7-do-wersji-1.2.zip
Version: 1.2
30,8 MiB
168 Downloads
Szczegóły
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie do wersji 1.2
Opis Systemu Wyboru Projektów przez WUP w Szczecinie do wersji 1.2
opis-systemu-wyboru-projektow-przez-WUP-w-Szczecinie_4.docx
16,2 KiB
219 Downloads
Szczegóły
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów do wersji 1.2
Opis Zmian Kryteriów Wyboru Projektów do wersji 1.2
opis-zmian-kryteriow-wyboru-projektow_3.docx
20,2 KiB
222 Downloads
Szczegóły
Schemat System Oceny ZIT do wersji 1.2
Schemat System Oceny ZIT do wersji 1.2
schemat_system_oceny_ZIT.docx
48,6 KiB
97 Downloads
Szczegóły
Harmonogram oceny wersja 1.2
Harmonogram oceny wersja 1.2
harmonogram-oceny-na-strone-1.2-bez-podpisow.docx
1,9 MiB
117 Downloads
Szczegóły