Działanie 8.6 Typ 1– Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 kwietnia 2017

Dnia 19 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Typ 1 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in.schemat i zasady oceny wniosków, kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków czy konstruowanie budżetu. Podczas panelu dyskusyjnego udzielano także odpowiedzi na pojawiające się od uczestników pytania.
Działanie 8.6 kierowane jest przede wszystkim do podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe, które wsparciem obejmą osoby w wieku powyżej 18 r.ż., zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Celem planowanych przedsięwzięć jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie.

Prezentacja ze spotkania